arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplatser vid Juridiska fakulteten

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 december

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utlyser härmed fem doktorandtjänster.

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Allm--n-studieplan-JURFAK-2016-18-sept-2018-maj-2020.pdf för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

- inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller
- inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.
Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken.

De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag. Vidare kan fakultetens behov av återväxt inom alla utbildningsämnen på forskarnivå komma att beaktas.

Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor.

- Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas
- CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)
- Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)
Projektbeskrivningen bör ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, tidsplan för projektet samt reflektioner rörande rättsvetenskapligt värde och nyhetsvärde. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 35 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär tio A4-sidor).
- Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)
Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.
- Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.)
- Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t ex potentiell handledare vid Juridiska fakulteten i Uppsala, universitetslärare eller arbetsgivare)
- Ansökan om anställning som doktorand samt ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatoriska bilagor) inges på särskilda blanketter: https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_210304.pdf/41e2701a-8c73-ba30-8cb6-80b484b31777 till utbildning på forskarnivå och http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Ans--kan-om-anst--llning-som-doktorand-2022-2023.pdf som doktorand.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå ska till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras.

Prefekten fattar beslut om anställning. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. För undervisning inom ramen för anställningen medges förlängning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer https://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskningsstudierektor Martin Berglund, e-post: mailto:research@jur.uu.se, tel: 018-471 20 62.

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast den 1 mars 2022, UFV-PA 2021/4827.

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 1 september 2022 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning