arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i rättshistoria vid Juridiska fakulteten

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Inom den rättshistoriska forskningen vid juridiska fakulteten i Uppsala studeras förändringen av rättsliga normer, institutioner och synsätt relaterade till andra sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. Under de senaste trettio åren har tyngdpunkten legat på tiden från 1850 och framåt. Rätten, den industriella revolutionen och välfärdsstatens framväxt är ett gemensamt paraply för mycket av den forskning som bedrivs.

Vi arbetar med olika samhällsfrågor i historisk och rättslig belysning som arbetsliv, välfärdsstaten, yttrandefrihet, konstitutionella frågor, förvaltningsrätt, immaterialrätt, internationella, organisationer, rätt och religion, rättsvetenskap, ungdomsbrottslighet och familjerätt. Vi utgår från olika teoretiska perspektiv för att belysa och förstå kontinuitet och förändring av rätt och rättssystem över tid. Rättens gränsöverskridande och internationella dimensioner uppmärksammas. Sveriges medlemskap i EU har internationaliserat den svenska rätten och här blir det viktigt med ett historiskt, komparativt och internationellt perspektiv. Samtidigt är kompetensen i svensk rättshistoria avgörande som bidrag till det komparativa och internationella perspektivet.

Vi arbetar ofta tvär- eller mångvetenskapligt och har nätverk inom andra discipliner som bland annat statsvetenskap, ekonomisk historia och sociologi och vi ingår i lokala, nationella och internationella nätverk. Samverkan med andra discipliner vid fakulteten är också ett självklart och viktigt inslag.

Projektet är inriktat på svensk rättshistoria.

Den doktorand som antas kommer att vara fullt finansierad genom stipendier från Institutet för rättshistorisk forskning (Olins), vilket även innefattar kompletterande finansiering som gör det möjligt att teckna försäkringar som ger ett skydd likvärdigt med en anställd doktorand. Finansieringen löper under en nettostudietid på 4 år, men efter överenskommelse kan tiden komma att utsträckas till 5 år genom att doktoranden genomför undervisning m.m. (högst 20 procent av studietiden). Doktoranden anställs i så fall vid den juridiska institutionen för den del av tjänsten som avser undervisning.

Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala. 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

1) inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller

2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken. Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras. Endast sökande med en potentiell handledare vid fakulteten senast vid tidpunkten för den personliga intervjun eller kort därefter kommer att kunna erbjudas anställning som doktorand.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast 1 mars 2019, UFV-PA 2018/4592.

Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive angivna bilagor. Se mer information på Uppsala universitets hemsida: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=244064

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.