arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i migrationsrätt vid Juridiska fakulteten

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Inriktning på doktorandprojektet: Migration


Migrationsrätten är ett för Sverige relativt nytt och dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort.

Migrationsrätten behandlar de internationella, regionala och nationella rättsliga ramverk som reglerar olika former av migration, som exempelvis skyddsrelaterad migration, migration av ekonomiska skäl eller familjerelaterad migration. För området centrala frågor är staters och individers rättigheter och skyldigheter, olika migrantgruppers rättsliga ställning samt staters förhållningssätt till migration och migranter. Då migrationen till sin natur är gränsöverskridande är det internationellrättsliga inslaget av stor betydelse. En annan aspekt av detta gränsöverskridande är att migrationsrätten sträcker sig över traditionella ämnesgränser. Således inkluderas i migrationsrätten bland annat folkrätt, offentlig rätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, processrätt och arbetsrätt. Vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Göteborgs universitet finns sedan en längre tid en gemensam forskningsmiljö i migrationsrätt, Göteborg Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN), som doktoranden kommer att ingå i.

Alla projektförslag där migrationsrätt utgör en väsentlig och integrerad del av forskningsämnet är relevanta inom ramen för denna utlysning. Projektförslag som anknyter till EU-rätt, offentlig rätt eller familjerätt är särskilt välkomna. En sådan inriktning är emellertid inte ett krav. Då migrationsrätt inte är ett eget forskarutbildningsämne kommer doktoranden att antas i det ämne som ligger närmast till hands för det föreslagna projektet.

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala.  

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

1) inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller

2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken.

De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag. Vidare kan fakultetens behov av återväxt inom alla utbildningsämnen på forskarnivå komma att beaktas. Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive angivna bilagor. Se mer information på Uppsala universitets hemsida: Länk

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå skall till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras. Endast sökande med en potentiell handledare vid fakulteten senast vid tidpunkten för den personliga intervjun eller kort därefter kommer att kunna erbjudas anställning som doktorand. Prefekten fattar beslut om anställning. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. För undervisning inom ramen för anställningen medges förlängning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast 1 mars 2019, UFV-PA 2018/4675.

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.