arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i litteraturvetenskap inom Utbildningsvetenskapliga studier

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mångvetenskaplig forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet har en betydande roll. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Litteraturvetenskap har funnits som ämne vid Södertörns högskola sedan 1999 och har två inriktningar, ”drama, text, teater” och ”allmän litteraturvetenskap”. Båda dessa inriktningar inkluderar också element av kreativt skrivande, ”skapande svenska”. Ämnet erbjuder kurser på kandidat, master och forskarutbildningsnivå och undersöker forskningsfrågor och teman associerade med litteraturens och dramatikens historia såväl som teoretiska och tematiska studier. Fokus i utbildningen och forskningen ligger på jämförande analyser av litterära och dramatexter utifrån modern kritisk teori som genusteori, postkolonial teori, animal studies och mediateori. Litteraturvetenskap är också en del av Södertörns högskolas olika lärarprogram (från förskola till ämneslärare på gymnasiet).

För mer information: Litteraturvetenskap


Litteraturvetenskap ingår i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. Området omfattar forskning om hur kultur, kunskaper och värden överförs och utvecklas mellan generationer inom ramen för formell utbildning. Mer specifikt finns en inriktning på didaktisk forskning, inbegripet allmän didaktik och ämnesdidaktik, liksom på hur forskningsproblem sprungna ur lärarprofessionen kan och bör förstås.

För mer information: Utbildningsvetenskapliga studier

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande minst 90 högskolepoäng i litteraturvetenskap eller i närliggande humanistiskt ämne, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga framställningar på engelska och behärska språk som krävs för avhandlingsarbetet är en förutsättning för att antas till utbildningen. 

Antagning och anställning

Utlysningen innebär dels antagning till utbildning på forskarnivå, dels anställning som doktorand vid Institutionen för kultur och lärande under motsvarande fyra år på heltid. Forskarutbildningen motsvarar 240 högskolepoäng och avser att leda till doktorsexamen. Anställningen kan förlängas med högst ett år vid institutionstjänstgöring inom t ex undervisning, forskning och administration (motsvarande högst 20 % av heltid). Andra skäl till förlängd anställning är ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/ studentorganisationer eller föräldraledighet. Bestämmelser om doktorandanställningar finns i Högskoleförordningen 5 kap, 1-7 §§.

Anställningsdatum: 1 september 2023.

Ansökningsförfarande

För mer information se webbsidan FAQ på sh.se. Ansök genom Södertörn högskolas webbaserade rekryteringssystem “ReachMee”. Klicka på länken "ansök" längst ned i annonsen.

En ansökan kan skrivas på svenska/norska/danska eller engelska och måste innehålla:
 • ansökningsbrev
 • curriculum vitae
 • examensbevis och intyg som påvisar behörighet att söka tjänsten
 • uppsatser och andra vetenskapliga verk som är relevanta för ansökan enligt den allmänna studieplanens särskilda behörighet
 • forskningsplan om 1000–1500 ord som redovisar planerad forskning, intresseinriktningar och relationen till forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier
 • två referenser med kontaktuppgifter.
Eventuella publikationer kan också bifogas, dock max tre stycken.

Ansökan som vid ansökningstidens utgång är ofullständig behandlas inte. 

Sista ansökningsdag: 13 februari 2023 kl. 23:59

För fullständig annnons och ansökan besök: https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Enligt lokalt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat