arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i didaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  12 april

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning,
forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och
utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se/.

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis. De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera vad undervisningen innehåller och vad som gör detta val legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makt över urvalsprocesserna. Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar således frågor som finns i skärningspunkten mellan ett verksamhets-/kunskapsområde och utbildning, undervisning, lärande och socialisation, avseende såväl kognitiva som normativa innehåll.

Projektbeskrivning: För denna doktorandanställning välkomnas ansökningar som behandlar didaktiska frågor (från förskola till högre utbildning) inom de forskningsområden som finns representerade vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Vi välkomnar särskilt ansökningar med fokus på utmaningsdriven hållbarhetsundervisning inom högre utbildning. För information om dessa områden, se http://edu.uu.se/forskning/didaktik/.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i didaktik vid Uppsala universitet är den som har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit, och som bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Språkkunskaper i svenska utgör inte ett krav för anställning, men den sökande förväntas lära sig svenska och väl behärska talad och skriven engelska.

Ansökningshandlingarna läggs upp elektroniskt och skall omfatta ifylld och signerad https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_210304.pdf/41e2701a-8c73-ba30-8cb6-80b484b31777, ett exemplar av relevanta examensarbeten (lärarexamensarbete, C- D- och masteruppsatser eller motsvarande), en kort CV med angivande av eventuella publikationer, kopia av examensbevis och betyg, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan. Avhandlingsplanen på högst 5 sidor skall ta upp för avhandlingsprojektet relevanta problem, frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt en reflektion över avhandlingsprojektets relevans.

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500222-l_3-k_asp_forskarutb_-i-did.-faststalld-april-18.pdf.  

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap.

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Kajsa Bråting, mailto:kajsa.brating@edu.uu.se, tel. 018-471 2297. Forskningsledare: professor Jenny Wiksten Folkeryd, mailto:jenny.folkeryd@edu.uu.se, professor Leif Östman, mailto:leif.ostman@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 April 2021, UFV-PA 2021/968.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-09-01 Visstidsanställning