arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander med inriktning mot flerspråkighet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  30 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för språk och Institutionen för svenska språket ingår båda i Fakulteten för konst och humaniora som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Institutionerna arbetar tillsammans i en språkvetenskaplig miljö som har studenter på alla nivåer och uppvisar framgångsrik forskning. De antagna till de nu utlysta fyra doktorandanställningarna ska aktivt bidra till forskningsmiljön vid campus Växjö.

Forskningen inom den språkvetenskapliga miljön rör sig inom olika aspekter av språk och lärande, såväl när det gäller didaktiska frågor kopplade till undervisning som språkutveckling på individ- och gruppnivå. En viktig inriktning utgörs av frågor som rör flerspråkighet. 

Ämnesområden för befattningarna: Flerspråkighet inom ämnena svenska språket eller engelska.
Anställningens omfattning: Fyra års heltidsstudier fram till doktorsexamen.
Placeringsort tillsvidare: Växjö

Arbetsbeskrivningar

I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande högst fyra års heltidsstudier. Doktoranderna ska följa studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnen inom den språkvetenskapliga miljön och anställas på Institutionen för svenska språket eller på Institutionen för språk.

Samhället präglas av allt större mobilitet och ökad diversitet, som bland annat kommer till uttryck i nya sätt att använda språk i olika sammanhang. Förutom skola/utbildning har multinationella företag, internationella organisationer och sociala medier blivit nya mötesplatser för såväl individer som språk. Utöver praktiknära forskning om språkundervisning behöver även forskning om flerspråkig språkanvändning och språkutveckling stärkas. Avhandlingsarbetet ska inriktas mot flerspråkighet på samhällelig nivå, gruppnivå eller individnivå.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. Doktoranderna förväntas även vara aktiva i den språkvetenskapliga forskningsmiljön och för övrigt delta i institutionernas inre arbete. I tjänsten kan ingå högst 20 % institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration eller förtroendeuppdrag som studeranderepresentant.

Grundläggande behörighetskrav (Högskoleförordningen 7 kap 39 §)
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ämnen inom den språkvetenskapliga miljön erfordras:
- för engelska minst 120 högskolepoäng i engelska eller motsvarande kunskaper,
- för svenska språket minst 90 högskolepoäng i svenska språket, svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper,
- för båda ämnen minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng,
- goda kunskaper i svenska och/eller engelska.

Andra bedömningsgrunder

Vid antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra forskarutbildning med inriktning mot flerspråkighet enligt något av ämnena inom den språkvetenskapliga miljön. Denna bedömning grundar sig på den sökandes vetenskapliga kompetens så som den framgår av ansökningshandlingar med särskild vikt tagen till skriftliga arbeten, den med ansökan bifogade planen för avhandlingsarbetet och anställningsintervjun.

För ytterligare information se den allmänna studieplanen:
https://lnu.se/contentassets/04103b35c71a4f74a431cfcc2e457d26/asp-spr-vet-faststalld-2018-02-12.pdf
Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2020.

Fullständig annonstext finns på vår hemsida https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.