arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i svenska språket alt svenska språket med didaktisk inriktning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Institutionen arbetar i en språkvetenskaplig miljö med studenter på alla nivåer och uppvisar framgångsrik forskning. Idag bedriver sexton doktorander forskarstudier inom miljön. De doktorander som anställs förväntas att aktivt bidra till forskningsmiljön vid campus Växjö.

Forskningen inom den språkvetenskapliga miljön är mångfasetterad och såväl nationellt som internationellt välrenommerad. Framstående forskning bedrivs inom olika områden av svenska språket och svenska språket med didaktisk inriktning, inklusive svenska som andraspråk. Forskning som fokuserar på texter, textskapande, multimodalitet, muntlig och skriftlig kommunikation inom offentliga verksamheter, undervisningsdesign, språkanvändning i skola och samhälle, ämnesspråk, flerspråkighet och svenska som andraspråk, psykolingvistik och kognitionsvetenskaplig språkforskning bidrar till att skapa en forskningsmiljö där olika perspektiv på svenska språket berikar varandra. Institutionen för svenska språket förfogar över ett språklaboratorium med ny och avancerad utrustning för forskning och analys av forskningsdata, och Linnéuniversitetets forskningsinfrastruktur erbjuder gott stöd för forskning och studier på forskarnivå.

Ämnesområde för befattningen: Svenska språket eller svenska språket med didaktisk inriktning
Anställningens omfattning: Tidsbegränsad anställning enligt Högskoleförordningen kap 5 §7 motsvarande högst fyra års heltidsstudier
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Tillträde: 2022-08-18

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande högst fyra års heltidsstudier. Doktoranden ska följa den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnen inom den språkvetenskapliga miljön och vara anställd vid Institutionen för svenska språket. Doktoranden förväntas vara aktiv i den språkvetenskapliga forskningsmiljön och för övrigt delta i institutionens arbete.

Vid institutionen och inom fakulteten finns goda förutsättningar att framgångsrikt bedriva forskning och undervisning inom inriktningen för anställningen, som svarar mot ett behov i samhället där språkforskning alltmer efterfrågas. Institutionen har lång och framgångsrik erfarenhet av samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar med fokus på språk främst inom utbildningssektorn men även annan offentlig verksamhet. Inom svenska språket med didaktisk inriktning och svenska språket inklusive svenska som andraspråk finns ett behov av både forskning och undervisning i högre utbildning, inte minst med inriktning på de tidiga skolåren och vuxenutbildningen. I skolan och samhället i stort finns således en efterfrågan på språkvetenskaplig kompetens, och därför är det angeläget att förstärka den forskningsbaserade kompetensen som rör språk och undervisning i svenska språket.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med institutionens utbildningar och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Doktoranderna som anställs förväntas göra sin eventuella institutionstjänstgöring inom ramen för institutionens samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar.

Grundläggande behörighetskrav (Högskoleförordningen 7 kap 39§)
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
 • avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt inom eller utom landet.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.
För vidare information om behörighet, se allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnen inom den språkvetenskapliga miljön: https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/svenska-spraket/

Särskild behörighet

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i svenska språket eller svenska språket med didaktisk inriktning erfordras minst 90 högskolepoäng i svenska språket, svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper (t.ex. inom lingvistik eller språk och kommunikation), minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i svenska språket, svenska som andraspråk, eller motsvarande, varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Andra bedömningsgrunder

Vid antagningen bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra forskarutbildning inom svenska språket eller svenska språket med didaktisk inriktning. Denna bedömning grundar sig på den sökandes vetenskapliga kompetens så som den framgår av ansökningshandlingarna. Särskild vikt läggs på den sökandes skriftliga arbeten. Vikt läggs också vid tidigare dokumenterad erfarenhet genom intyg och angivande av referenspersoner, av samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar av relevans för anställningen, exempelvis utvecklingsarbete eller nätverksarbete inom utbildningsverksamhet. Därtill bedöms den sökandes samarbets- och kommunikationsförmåga.

Sökanden uppmanas att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan (max 1500 ord).

Välkommen med din ansökan senast 28 februari 2022! 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat