arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i specialpedagogik (2)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 augusti

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-10-01.

Forskarutbildningsämne

Se den fullständiga annonsen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i specialpedagogik har den som har: fullgjort kurser om minst 90 hp i specialpedagogik eller i för utbildningen på forskarnivå i specialpedagogik relevant ämne; minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats på avancerad nivå; eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Undervisningen meddelas på svenska och engelska.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

För kriterier som används för bedömning - se den fullständiga annonsen.

Som underlag för bedömningen används forskningsplanen, tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Tidigare utbildning, arbetserfarenhet och akademiska arbeten inom det specialpedagogiska området, och i synnerhet inom temat särskild begåvning, är meriterande. Givet forskarskolans inriktning ska forskningsprojekten utveckla kunskap av relevans för lärarutbildningarna.

Läs mer om bedömningsprocessen i den Allmänna Studieplanen på websidan: www.specped.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av kontaktperson för forskarskolan vid Stockholms universitet, professor Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se, eller av studierektor för forskarutbildningen Jenny Wilder, jenny.wilder@specped.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Se den fullständiga annonsen angående vilka uppgifter som behöver fyllas i. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen följer Stockholms universitets lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat