arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i miljövetenskap med inriktning mot miljötoxikologi (2)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 december

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-01-19.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på institutionen blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för Exponering & Effekter fokuserar på exponering av kemikalier samt de effekter som kan uppstå i människor och djur. Vi studerar även hur exponerings- och effektdata används inom regulatorisk riskbedömning och beslutsfattande samt utvecklar metodiker och strategier med syfte att möjliggöra användandet av vetenskapliga data inom riskbedömning.

Projektbeskrivning

De två aktuella doktorandprojekten finansieras i 4 år genom ett bidrag från Mistra. Doktoranderna kommer att studera effekter av både individuella kemikalier och kemikalieblandningar i nya material och i miljöprover med en kombination av standardiserade ekotoxikologiska metoder och nya biokemiska/molekylära metoder. Fokus kommer att ligga på att ta fram mekanismbaserade screeningmetoder som kan prediktera utvecklings- och reproduktionsstörningar i människor och djur. Detta kan t.ex. inkludera epigenetiska mekanismer, som DNA-metylering och icke-kodande RNA, och arbete med bildbaserade High Content Analysis (HCA)-metoder. Doktoranderna kommer att samarbeta dels med varandra, dels med analytiska kemister, beräkningstoxikologer och forskare från industrin med målsättningen att förstå vilka kemikalier i olika prover som är giftiga och i förlängningen föreslå säkrare alternativ.

Doktoranderna kommer att medverka i det svenska forskningsprogrammet SAFECHEM, som har den övergripande visionen att verka för en säker, grön, och hållbar svensk kemikalieindustri och att därmed reducera människors och djurs exponering för farliga kemikalier. Målsättningar inom SAFECHEM är bl.a. att utveckla säkra och gröna syntesprocesser och att ta fram och implementera nya verktyg för att screena kemikaliers inneboende fara. SAFECHEM består av ett konsortium av forskare och andra experter från universitet, forskningsinstitut och NGOs men också av industripartners som representerar olika delar av värdekedjan, från produktion av kemikalier till användning av kemikalier i industriella processer och produkter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet. Den sökanden kan även ha en masterexamen inom andra relevanta områden (tex Toxikologi, Biomedicin, Molekylärbiologi, eller Apotekare).

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen följer Stockholm universitets doktorandstege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat