arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i idrottsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 oktober

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

GIH utlyser härmed tre doktorandplatser i ämnet idrottsvetenskap inom ramen för forskarskolan Skola, sport och skärm: värdeladdade lärandepraktiker.

Projektbeskrivning: Forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker
Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker (länk till forskarskolans hemsida). Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. De doktorandprojekt som ska genomföras inom ramen för forskarskolan ska belysa barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet och mål. 

Idrottsvetenskap

Inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa bedrivs forskning i det flervetenskapliga ämnet idrottsvetenskap. Inom forskarskolans ämnsområden studeras påverkans- och lärprocesser i olika idrottsliga sammanhang, tex vad som påverkar deltagandet för olika grupper. Här studeras även kommunikation, styrning, professionalisering och kommersialisering inom idrott. Kulturbegreppet är ofta centralt, vilket innebär ett särskilt fokus på normer, värderingar och handlingar i idrott i vid mening (oorganiserad idrott, föreningsidrott och skolans ämne idrott och hälsa).

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
 • den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. 

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, den 1 januari 2022. 

Ansökan

För instruktioner kring ansökningsförfarande och ansökningshandlingar hänvisas till den fullständiga annonsen på GIH:s hemsida.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.  Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 
 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
 • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
 • förtrogenhet med etiska problemställningar. 
Varaktighet/Arbetstid
Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde den 1 januari 2022. 

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 18 oktober 2021. 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat