arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand vårdvetenskap, personcentrerade samtal om levnadsvanor

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

Nu söker vi en doktorand i vårdvetenskap till projektet Rustade för samtal om levnadsvanor? – Utvärdering och utveckling av en utbildningsmodell för att främja personcentrerade samtal om levnadsvanor bland sjuksköterskor: ELCI-studien

Projektet syftar till att utvärdera och utveckla utbildningsmodeller för att främja personcentrerade samtal om levnadsvanor bland sjuksköterskor.

I Sverige har hälften av alla kvinnor och en tredjedel av alla män minst en ohälsosam levnadsvana, vilka kan leda till sjukdom och för tidig död. Trots att det finns riktlinjer att all hälso-och sjukvårdspersonal i Sverige ska arbeta med ohälsosamma levnadsvanor har studier visat att det inte prioriteras. En orsak till det har visat sig vara otillräcklig kunskap och färdighet att genomföra samtalen. En åtgärd, som visat sig vara effektiv för andra professioner, är att träna på att samtala om levnadsvanor på en studentledd mottagning under studietiden. En sådan mottagning startades för sjuksköterskor på Högskolan Kristianstad 2019. På mottagningen tränas studenterna utifrån en lärandemodell som innefattar både kunskap om levnadsvanor och praktisk träning i personcentrerade samtalsverktyg. Föreliggande projekt ämnar utforska denna lärandemodell samt, tillsammans med yrkesverksamma sjuksköterskor, utveckla en utbildningsmodell för att öka deras kunskap om och förmåga att samtala med patienter om levnadsvanor. I föreliggande projekt kommer även ett nyutvecklat instrument som ämnar att mäta tilltro till kunskap om och förmåga att genomföra samtal om levnadsvanor beskrivas och testas.

Som doktorand kommer du att ingå i forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan http://www.hkr.se/fpl vid Högskolan Kristianstad. Plattformen drivs som ett samarbete mellan Region Skåne, kommunerna i nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad med syfte att utveckla den vardagsnära vården och omsorgen. Forskningsplattformen bedriver i samverkan verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna. Plattformen utgör en dynamisk forskningsmiljö med regelbundna seminarier för doktoranderna. Läs mer om fakulteten för hälsovetenskaps forskning http://www.hkr.se/forskning/

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete, som bland annat omfattar obligatoriska valbara kurser. I arbetsuppgifterna ingår även muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat. Du kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad. Du blir även antagen till forskarutbildning i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå. De obligatoriska kurserna ges vid Högskolan Kristianstad, men kurser som ges av andra lärosäten kan även bli aktuella. Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar institutionstjänstgöring, det vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Det är meriterande med erfarenhet av arbete med levnadsvanor. Du har god datorvana och kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. I rollen som doktorand är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dig uppgift och strukturerar ditt arbete.

Övrigt

Tillträde är 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.

Ansökan ska innehålla:

- CV/Meritförteckning
- En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
- Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.
Sista ansökningsdag är 2022-02-13.

Kontakt om projektet: Lina Behm, docent i omvårdnad, projektledare, lina.behm@hkr.se 044-250 39 96.
Om forskarutbildningen: Maria Haak, professor i hälsovetenskap, studierektor för forskarutbildningen i personcentrering för hälsa och välbefinnande, 044-250 38 12.

Se även ytterligare två doktorandtjänster i vårdvetenskap http://www.hkr.se/jobb.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: eller enligt överenskommelse Visstidsanställning