arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand vårdvetenskap, personcentrerad öppenvård

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Vid fakulteten för hälsovetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden.

För att ta del av fakultetens forskning se http://www.hkr.se/forskning

Vill du forska inom vårdvetenskap? Nu söker vi en doktorand till projektet Personcentrerad öppenvård ur ett patientperspektiv.

Projektet syftar till att vidareutveckla, testa, kvalitetssäkra och implementera en modell för att mäta personcentrerad öppenvård för personer med långvariga sjukdomstillstånd. Projektet riktar sig mot reumatologisk, neurologisk, psykiatrisk och kardiologisk öppenvård och innefattar såväl konceptuellt, kvalitativt som kvantitativt arbete, med fokus på kvalitetssäkrad mätning. Inom projektet kommer du att arbeta i en multidisciplinär grupp och i nära samverkan med såväl hälso- och sjukvården som nationella kvalitetsregister.

Som doktorand kommer du att ingå i forskningsmiljön PRO-CARE, vars övergripande målsättning är att verka för personcentrerad vård, patientsäkerhet samt förbättrad förståelse för och utvärdering av sjukdomskonsekvenser och interventionseffekter ur ett helhetsperspektiv med individen i centrum. För vidare information se http://www.hkr.se/procare

Forskarutbildningen inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande vid Högskolan Kristianstad är väl sammanlänkad med forskningsplattformen Hälsa i Samverkan http://www.hkr.se/fpl i vilken

du som doktorand kommer att ingå. Plattformen drivs som ett samarbete mellan Region Skåne, kommunerna i nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad med syfte att utveckla den vardagsnära vården och omsorgen. Forskningsplattformen bedriver i samverkan verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna. Plattformen utgör en dynamisk forskningsmiljö med regelbundna seminarier för dig som doktorand.

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i forskningsprojektets övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete. Detta omfattar företrädelsevis genomförande och samordning av datainsamling, upprättande av databaser, konceptuellt baserade analyser med fokus på psykometri och kvalitetssäkrad mätning, samt muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat.

Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och bli antagen till forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå vid Högskolan Kristianstad. Även deltagande i kurser vid andra lärosäten är aktuellt. Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar institutionstjänstgöring, det vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 40§).

Det är meriterande med klinisk erfarenhet av arbete med personer med långvariga sjukdomstillstånd. Erfarenhet av arbete i forsknings- eller utvecklingsprojekt och av kvantitativ dataanalys, särskilt psykometrisk analys, är också meriterande. Du har datorvana och är bra på att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.

Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder när det gäller att kunna tillgodogöra sig utbildningen: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Du har god förmåga att kommunicera, skapa kontakter och interagera med olika grupper såsom hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och patientrepresentanter. Självklart samarbetar du bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Ditt arbete planerar och organiserar du på ett effektivt sätt och du håller tidsramar.

Övrigt

Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7., motsvarande fyra års heltidsstudier. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning. Tillträde är 2021-01-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5.

För upplysningar om tjänsten kontakta gärna: Peter Hagell, projektansvarig, professor i vårdvetenskap inriktning neurologi på 044-250 39 56. Albert Westergren, projektansvarig professor i omvårdnad på 044-250 38 41. Maria Haak, professor i hälsovetenskap, studierektor för forskarutbildning i vårdvetenskap på 044-250 38 12.

Ansökan ska innehålla: 1. CV/Meritförteckning 2. En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd) 3.Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning