arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, skogsskötsel med inriktning mot barrblandskog

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs forskning, samverkan och undervisning om skogens skötsel i södra Sverige, men också i andra delar av landet. Viktiga forskningsfrågor är skötsel av blandskog, lövskog och kontinuitetsskogsskötsel men skötsel av planterad gran och tall har varit, och kommer framgent att vara, en viktig del av institutionens verksamhet. Annan forskning som bedrivs på institutionen är inom naturvårdsbiologi, skogsskador, skoglig planering och skogspolitik. Forskning sker i nära samarbete med skogsnäringen och andra skogliga aktörer i regionen. Institutionen bedriver undervisning på grund- och påbyggnadsnivå för svenska och internationella studenter. Institutionens masterprogram Euroforester är en viktig del av verksamheten.

Etablering av barrblandskog med olika metoder

Innehållsbeskrivning:
Målet med tjänsten är en skoglig doktorsexamen. Huvuduppgiften blir att studera möjligheten att etablera och behålla barrblandskogar i södra Sverige. Med barrblandskogar avses främst bestånd som består av både gran och tall. Doktoranden kommer ha tyngdpunkt på skogsskötsel i södra Sverige och den brukade skogen där hållbar produktion ska samsas med andra mål och nyttor för skogsägarna. I projektet testas praktiska tillämpningar och kombinationer av självföryngrad tall med planteringar av gran, eller plantering av båda trädslagen. Vidare kommer tidig konkurrens och röjningsstrategier utvärderas med tanke på produktion och trädslagssammansättning. Dessa tillämpade frågeställningar kommer kompletteras med grundvetenskapliga frågeställningar kring trädslagens specifika respons och egenskaper, vilket kommer vara av fortsatt nytta för forskning om klimat och ståndortsanpassning. Resultaten kommer kunna användas för rådgivning och inspiration vid val av trädslag, föryngringsmetoder och vid val av röjningsstrategier.

Tjänsten är delfinansierad från Södras forskningsstiftelse och doktoranden kommer utöver sina fyra år av doktorandstudier även göra 12 månaders trainee-tjänst på Södra Skogsägarna, som ett kompletterande år. Placering under trainee-perioden kommer att vara Södra skogsägarna och arbetsuppgifterna inriktas mot operativa skogsskötselfrågor med anknytning till projektet.

Doktoranden kommer att ingå i vår forskargrupp i skogsskötsel där vi använder oss av både empiriska data och mekanistiska modeller. Vi forskar på alla skötselsystem och en variation i skogsbruksmål, inklusive naturvårdande skötsel. Vi är också ansvariga för skötselundervisningen på två master- och ett kandidatprogram.

Kvalifikationer:

Sökande bör ha erhållit en M. Sc i skogsskötsel, skogsvetenskap, biostatistik eller liknande discipliner men med huvudsakligt fokus på förståelse av skoglig föryngring och skogens tillväxt. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av skogliga analys, framförallt med vana att arbeta med R och/eller GIS programvaror samt goda färdigheter i skriftlig kommunikation på engelska. Körkort är nödvändigt i tjänsten.

Ansökan måste innehålla: En sammanfattning av förväntningar på tjänsten och beskrivning av det egna intresset i skogsskötselämnet (max 1 A4-sida), CV samt kontaktinformation till två referenspersoner.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-08-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat