arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand med inriktning mot skogsskador

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.

Antas i: Skogsindustriella produktionssystem.
Placeringsort tillsvidare: Växjö (omfattning 100%).
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Start: Snarast möjligt.

Arbetsbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta i forskningsprojektet ”Tidig upptäckt av risken för skogsskador hos svensk tall med hjälp av digitala verktyg” som ingår i FRAS II, ett forskningsprogram som drivs gemensamt av Linnéuniversitetet (LNU), Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige. Svensk tall (Pinus sylvestris) är generellt tålig mot torka men i en global utredning stod tallskogar för 40 % av alla dokumenterade fall av skogsdöd i Europa. Speciellt plantor och unga träd är känsliga för torkstress, vilket kan äventyra föryngringsresultaten i framtiden när värmeböljor och minskande sommarnederbörd kan bli allt vanligare. Med skogsbrukets ökade intresse för tall är det angeläget att utveckla nya strategier och metoder för att tidigt upptäcka hoten mot tallskogar. Syftet med projektet är därför att med hjälp av digitala verktyg ta fram vetenskapligt underlag för tidig upptäckt av minskad vitalitet som indikerar risken för skogsskador hos svensk tall. Doktorandens uppdrag är framför allt att utveckla kunskaper om tidiga, fysiologiska och spektrala signaler i tallplantor och unga träd som utsatts för vitalitetsminskning på grund av abiotisk stress, samt utvärdera vilka spektrala signaler som bäst indikerar en ökad risk för svamp- och insektskador. Resultaten bidrar till förbättrade möjligheter att i framtiden utveckla digitala drönare- och satellitbaserade metoder för tidig upptäckt av skogsskador. Doktoranden förväntas ansvara för det praktiska fält- och laboratoriearbetet samt leda spridningen av forskningsresultat. Att delta i nationella och internationella möten, samt skriva och publicera både populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar är centrala delar av arbetet. Samarbete med nationella och utländska experter inom skogspatologi och växtfysiologi ingår i projektet. Eftersom studierna genererar stora mängder data kommer doktoranden även att söka samarbete med Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som:
 • Avlagt examen på avancerad nivå inom ämnet relevant område.
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som:

 • Minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.
 • Slutligen krävs att sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

Den framgångsrika sökanden måste demonstrera analytiska färdigheter, intresse för nya tekniker och förmåga att arbeta självständigt och i grupp, samt utmärkt kommunikationsförmåga i engelska både muntligt och skriftligt. Körkort är nödvändigt i tjänsten.

Önskvärda meriter

Teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet med växtfysiologi, skoglig patologi eller entomologi, eller digitala bildanalyslösningar är meriterande. Kunskaper i svenska är meriterande.

Kontaktpersoner:

Prefekt Erika Olofsson, Email: erika.olofsson@lnu.se
Huvudhandledare Johanna Witzell, Email: johanna.witzell@lnu.se
HR-partner Jesper Pettersson, Email: jesper.pettersson@lnu.se

För fullständig annonstext med information om bedömningsgrunder och ansökningsförfarande, läs mer och ansök på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7152&rmlang=SE Sista dag för ansökan är 31 mars 2023.

Lön

lön enl stege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat