arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Markvetenskap - Skogsmarkens biogeokemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
En anställning som doktorand i markvetenskap ledigförklaras vid Institutionen för mark och miljö vid SLU. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark med målet att bidra till en hållbar markanvändning.

Marknadsdriven beskogning i Etiopien – förändring i social resiliens och miljömässig hållbarhet vid intensifierad markanvändning
Innehållsbeskrivning:
Snabbt framväxande marknader inom jord- och skogsbruk är en allt viktigare drivkraft för markanvändningsförändringar i Afrika. Doktoranden kommer att delta i ett multi-disciplinärt forskarteam som kommer att studera hur pågående snabba markanvändningsförändringar från jordbruk till skogsbruk i Amhara regionen i Etiopien påverkar social och miljömässig resiliens på landskapsnivå. Forskarteamet jobbar med deltagande forskning där lokalbefolkningen deltar i forskningsprocessen. Doktoranduppgiften fokuserar på hur markanvändningsförändringen påverkar jordbruks- och skogsproduktion, kolfastläggning (i mark och biomassa), hydrologi och markbördighet. Kvalitativa och kvantitativa deltagande metoder, rumsliga biogeokemiska mätningar och modellering på landskapsnivå kommer att användas för att fastställa trender och testa våra hypoteser. Uppgiften kräver omfattande fältarbete i Etiopien.

Kvalifikationer:

Den sökande skall ha en magister- eller mastersexamen i miljövetenskap, geovetenskap, markvetenskap, agronomi eller skogsvetenskap. Vi söker en starkt motiverad kandidat med ett stort intresse för att jobba med markvetenskap kopplat till jord- och skogsproduktion i låginkomstländer. Den sökande bör ha kunskaper i markkemi och markbiologi, hydrologi, GIS, landsbygdsutveckling i låginkomstländer och skogsvetenskap eller agronomi. En dokumenterat god förmåga att skriva och tala engelska är ett krav. Erfarenheter av deltagande forskning, kunskaper i amhariska och vetenskaplig publicering är meriterande. Stor vikt läggs också vid personliga egenskaper som förmåga till kommunikation och samarbete samt förmåga till analys och självständigt arbete.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-09-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.