arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand markmikrobiella processer och global förändring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 januari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2021-03-31.

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet fokuserar på mikrobiella processer i marken och hur de reagerar på förändringar i klimat och markanvändning. Mikrobiella processer har globala effekter, och spelar en central roll i klimatreglering såväl som växters näringsförsörjning, men det är fortfarande en utmaning att förstå och kvantifiera hur mikrober reagerar på förändringar i markresurser (t.ex. på grund av variationer i markfuktighet, temperatur och tillgänglighet av näringsämnen och kol). För att hantera dessa utmaningar kommer detta doktorandprojekt att undersöka mikrobiella reaktioner på klimat- och markanvändningsförändringar genom insamling och analys av publicerade data och datamodellintegration.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Specifikt bör kandidaten vara intresserad av att bygga databaser från publicerade data och länka modeller och empiriska data inom ramen för biogeokemiska kretslopp i marken. Bevisad erfarenhet av dataanalys (t.ex. metaanalyser, linjära modeller för blandad effekt) och kunskaper om Matlab, R, Python, Mathematica eller andra programmeringsspråk för dataanalys krävs. En MSc-avhandling eller andra publikationer som visar dessa färdigheter är en merit.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Se fullständig annons.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av: Stefano Manzoni, stefano.manzoni@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandstegen vid SU

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat