arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom vårdvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  26 oktober

Om jobbet

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor om man ser till söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Forskningsområdet hälsofrämjande arbetsliv har sin inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet, utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Hälsa och hälsofrämjande måste i en arbetslivskontext ges en bred definition. Forskningen ska bidra till kunskap om hälsofrämjande arbetsliv och/eller orsaksförklaringar till uppkomsten av arbetsrelaterad ohälsa, hur den kan förebyggas och behandlas. Ledarskap och personalens välmående berörs likväl som återgång/möjlighet att vara kvar i arbetslivet för personer med långvarig ohälsa.

Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle utlyser härmed en utbildningsplats på forskarnivå (240 högskolepoäng) med doktorsexamen i ämnet vårdvetenskap som slutmål. Du är välkommen att söka denna utbildningsplats, ange diarienr:
HIG-STÖD 2020/461: Chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

ARBETSUPPGIFTER

Den som antas till en utbildningsplats skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 60 högskolepoäng. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng. Den som erhåller utbildningsplatsen får i begränsad omfattning även arbeta med undervisning, och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Den som antas till en studieplats förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Gävle samt regelbundet delta i akademins aktiviteter såsom seminarier och möten.

Doktorand i Vårdvetenskap inriktning Chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (HIG-STÖD 2020/461)
Doktorandprojektets övergripande syfte är att generera kunskap om och förståelse för vilken betydelse implementering av en ledarskapsmodell har för ett hållbart arbetsliv bland förstalinjechefer och deras underställda. Fokus i doktorandprojektet är att följa en förändringsprocess hos vårdens förstalinjechefer samt deras underställda för att få kunskap om kontrollspann och chefers förutsättningar har betydelse för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Doktorandprojektet kommer att bestå av fyra fastställda delarbeten och dessa är godkända i forskningsetisk prövning. Data samlas in med intervjuer och enkäter som berör arbetstillfredsställelse, arbetsrelaterad stress, sjukfrånvaro samt chefsomsättning. En del data är insamlat sedan tidigare.

Huvudhandledare för doktorandprojektet är Magnus Lindberg.

Placering: Tjänsteställe är Högskolan i Gävle med placering på Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.

KVALIFIKATIONER

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Övriga kvalifikationer

Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team samt en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet såväl nationellt som internationellt. För inriktningen Chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv är det särskilt meriterande med specialistsjuksköterskeexamen. Därutöver är det särskilt meriterande med erfarenhet från ledarskapsuppdrag inom hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder

Urvalet av sökande till en utbildningsplats sker på basis av den sammanvägda bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsproceduren grundar sig på följande kriterier för bedömning av de sökande:
 • formell behörighet för att antas till forskarutbildning
 • relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
 • ansökans kvalitet och, i förekommande fall, den tilltänkta forskningsplanens kvalitet
 • kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
 • erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen
 • kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen
 • förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar, intervju och eventuella arbetsprov/tester
 • förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum
 • omdöme från referenser.
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF 7 kap 41 §).

ÖVRIGT

Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av meritförteckning inklusive en förteckning över referenspersoner och kopior på tidigare arbeten (t.ex. examensarbete, eventuell vetenskaplig publikation) samt övriga handlingar du önskar åberopa.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är Högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

För sökande med utländsk examen: Auktoriserad översättning av samtlig dokumentation av meriter ska bifogas på svenska eller engelska om dokumentationen inte redan är skriven på svenska, norska, danska eller engelska.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en doktorandanställning, se Högskoleförordning SFS 1993:100, kapitel 5, för mer information.