arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom vårdvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  29 mars

Om jobbet

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder utbildningsprogram och fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. För mer information om Högskolan se www.hig.se
Utbildningsplats på forskarnivå (240 högskolepoäng) utlyses med doktorsexamen i ämnet vårdvetenskap som slutmål
Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden: hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri. De forskarutbildningar som bedrivs är inom forskarexamensrätt Hälsofrämjande arbetsliv samt Byggd miljö.

Forskarexamensrätten hälsofrämjande arbetsliv har sin inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet, utifrån fysiska, psykiska och sociala perspektiv. Hälsa och hälsofrämjande ges i en arbetslivskontext en bred definition. Forskningen ska bidra till kunskap om hälsofrämjande arbetsliv och/eller orsaksförklaringar till uppkomsten av arbetsrelaterad ohälsa, hur den kan förebyggas och behandlas. Till forskarexamensrätten hör även frågor om ledarskap och organisation och dess samband med personalens hälsa, liksom forskning om möjligheter och hinder för återgång till och möjlighet att vara kvar i arbetslivet med långvarig ohälsa samt till ett förlängt arbetsliv.

Den forskarstuderande knyts till forskarexamensrätt Hälsofrämjande arbetsliv och antas i forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Inom forskningsmiljön kommer även forskarstuderande inom forskarutbildningsämnena arbetshälsovetenskap, industriell ekonomi och socialt arbete att vara delaktiga. Utvecklingen av forskningsmiljön bygger på Högskolans strategiska forskningsområde Hälsofrämjande arbete och Region Gävleborgs forskningsverksamhet med nya forskningsprojekt och knyts även till verksamheten för Regional utveckling/innovation, specifikt inom området Hållbart inkluderande arbetsliv. Den gemensamma visionen är att detta i framtiden utvecklas till en forskarskola.

Anställningen är på heltid med tillträde 210601 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle, merparten av arbetstiden är campusförlagd till Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.

ARBETSUPPGIFTER

Den som antas till en utbildningsplats skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 60 högskolepoäng. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng. Den som erhåller utbildningsplatsen kan även få arbeta med undervisning och administrativt arbete omfattande högst 20% av heltid. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning.
En doktorand söks till projektet Chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Doktorandprojektets övergripande syfte är att generera kunskap om och förståelse för vilken betydelse implementering av en ledarskapsmodell har för ett hållbart arbetsliv bland förstalinjechefer och deras underställda. Fokus i doktorandprojektet är att följa en förändringsprocess hos vårdens förstalinjechefer samt deras underställda för att få kunskap om kontrollspann och chefers förutsättningar har betydelse för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Doktorandprojektet kommer att bestå av fyra fastställda delarbeten och dessa är godkända i forskningsetisk prövning. I delarbetena bearbetas såväl kvalitativa som kvantitativa data.

Huvudhandledare för doktorandprojektet är Magnus Lindberg.

KVALIFIKATIONER

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörigheten ska ha uppnåtts senast samma datum som sista ansökningsdag.

Övriga kvalifikationer

Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team samt en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet såväl nationellt som internationellt. För denna utbildningsplats på forskarnivå är det särskilt meriterande med sjuksköterskeexamen. Därutöver är det särskilt meriterande med erfarenhet från ledarskapsuppdrag inom hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder

Urvalet av sökande sker på basis av en sammanvägd bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och grundar sig på följande kriterier:
 • formell behörighet för att antas till forskarutbildning
 • relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
 • ansökans kvalitet
 • kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
 • erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildning
 • kompetens och inriktning i relation till specifik utbildningsplats
 • förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar, intervju och eventuella arbetsprov/test
 • förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum
 • omdöme från referenser

ÖVRIGT

Anställningen är en doktorandanställning, se Högskoleförordning SFS 1993:100, kapitel 5 för mer information.

Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av:

• curriculum vitae
 • dokument som styrker din grundläggande behörighet
 • förteckning över referenspersoner
 • vidimerade kopior på tidigare arbeten (tex examensarbete, eventuell vetenskaplig publikation) samt övriga handlingar du önskar åberopa
För sökande med examina från utländskt lärosäte: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska. Mer om krav på dokument: https://hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Research/Doctoral-education.html

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför rekryteringen har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning