arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom skogspolitik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  20 maj

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs forskning, samverkan och undervisning om skogens skötsel i södra Sverige, men också i andra delar av landet. Viktiga forskningsfrågor är skötsel av blandskog, lövskog och kontinuitetsskogsskötsel men skötsel av planterad gran och tall har varit, och kommer framgent att vara, en viktig del av institutionens verksamhet. Annan forskning som bedrivs på institutionen är inom naturvårdsbiologi, skogsskador, skoglig planering och skogspolitik. Forskning sker i nära samarbete med skogsnäringen och andra skogliga aktörer i regionen. Institutionen bedriver undervisning på grund- och påbyggnadsnivå för svenska och internationella studenter.

Vi söker doktorand för ett nytt kompetenscenter för snabbväxande lövträd (TREES FOR ME) vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid SLU. Centret arbetar i nära samarbete med skogssektorn och andra intressenter. 

TREES FOR ME kompetenscenter 

Klimatförändringen utsätter våra skogar för risker och för närvarande är produktionen av skogsbiomassa varken säker, hållbar eller tillräcklig för att möta  framtida krav från energi- och processindustrin eller samhällets mål för biodiversitet och rekreation.

”TREES FOR ME” är ett kompetenscenter kring användande av snabbväxande lövträd, det vill säga poppel, asp, hybridasp och björk, i syfte att uppnå mer hållbara skogar, material och energi. Femtio partnerorganisationer som representerar universitet och forskningsinstitut, samt företag och offentlig sektor kommer att samarbeta i TREES FOR ME för att tillsammans hitta lösningar att motverka några av de framtida riskerna för skogens hälsa. Centrets mål är att (i) utveckla vetenskapsbaserade och innovativa lösningar samt (ii) bygga framtida kompetens inom ett nytt skoglig försörjningssystem för biomassa som kan användas till högvärdiga material- och energiprodukter. Totalt kommer 13 doktorander att rekryteras till centret som kommer att samarbeta med intressenter som representerar hela den skogsbaserade värdekedjan, med syfte att bygga spetskompetens och kunskap för svensk energi- och skogssektor.

Systeminnovation för att främja snabbväxande löv i svenskt skogsbruk
Innehållsbeskrivning:
Målet med tjänsten är en skoglig doktorsexamen. Med utgångspunkt från teorier kring innovation och flernivåperspektiv, kommer det 4-åriga doktorandprojektet att undersöka potentialen för systeminnovationer  att främja snabbväxande lövträd i Sverige. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas innovationer som uppstår på nischnivå, t.ex. genom sociala nätverk och entreprenörskap för att främja alternativa metoder inom skogshushållningen. Baserat på analyser av dokument och intervjuer kommer projektet att undersöka  forskningsfrågor som: (i) Vilka är de viktigaste hindren och drivkrafterna för innovationer? (ii) Vilka är innovatörerna, vad är deras motiv och framgångsfaktorer? (iii) Vilka skogspolitiska instrument skulle kunna  främja (snabbväxande) lövträd?

Doktoranden kommer att ingå i vår forskargrupp inom skogspolitik och planering. Vår forskning bedrivs i olika rumsliga  skalor, från planering på fastighets- och landskapsnivå till jämförande skogspolitiska studier på nationell nivå, med fokus på europeiska länder. Vår grupp ansvarar för undervisningen i skogspolitik och planering i det internationella kandidatprogrammet Skog & Landskap och mastersprogrammet Euroforester.

Kvalifikationer:

Kandidaten skall ha en högskoleutbildning (avancerad nivå) inom skogsvetenskap, statsvetenskap, sociologi, ekonomi eller relaterade discipliner. Kunskaper i svenska språket är en viktig merit. Erfarenhet av vetenskapligt eller praktiskt arbete över ämnesmässiga gränser utgör en ytterligare merit. Föredragna personliga egenskaper inkluderar interpersonella färdigheter och förmågan att arbeta självständigt.

Ansökan måste innehålla: En sammanfattning av förväntningar på tjänsten och beskrivning av det egna intresset i forskningsämnet (max 1 A4-sida), CV samt kontaktinformation till två referenspersoner.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

1 juli 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat