arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom skogspatologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs forskning, samverkan och undervisning om skogens skötsel i södra Sverige, men också i andra delar av landet. Viktiga forskningsfrågor är skötsel av blandskog, lövskog och kontinuitetsskogsskötsel men skötsel av planterad gran och tall har varit, och kommer framgent att vara, en viktig del av institutionens verksamhet. Annan forskning som bedrivs på institutionen är inom naturvårdsbiologi, skogsskador, skoglig planering och skogspolitik. Forskning sker i nära samarbete med skogsnäringen och andra skogliga aktörer i regionen. Institutionen bedriver undervisning på grund- och påbyggnadsnivå för svenska och internationella studenter.

Vi tar emot ansökningar angående som doktorand för ett nytt kompetenscenter för snabbväxande lövträd (TREES FOR ME) vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid SLU. Centret arbetar i nära samarbete med skogssektorn och andra intressenter.

TREES FOR ME kompetenscenter


Klimatförändringen utsätter våra skogar för risker och för närvarande är produktionen av skogsbiomassa varken säker, hållbar eller tillräcklig för att möta framtida krav från både energi- och processindustrin eller för att möta samhällets mål för biodiversitet och rekreation.

”TREES FOR ME” är ett kompetenscenter för snabbväxande lövträd, det vill säga poppel, asp, hybridasp och björk, i syfte att uppnå mer hållbara skogar, material och energi. Femtio partnerorganisationer som representerar universitet och forskningsinstitut, samt företag och offentlig sektor kommer att samarbeta i TREES FOR ME för att tillsammans hitta lösningar att motverka några av dessa framtida risker för skogens hälsa. Centrets mål är att (i) utveckla vetenskapsbaserade och innovativa lösningar samt (ii) bygga framtida kompetens inom ett nytt skoglig försörjningssystem för biomassa som kan användas till högvärdiga material- och energiprodukter. Totalt kommer 13 doktorander att rekryteras till centret som kommer att samarbeta med intressenter som representerar hela den skogsbaserade värdekedjan, med syfte att bygga spetskompetens och kunskap för svensk energi- och skogssektor.

Skogspatologi av snabbväxande lövträd  
Innehållsbeskrivning:
Målet med tjänsten är en skoglig doktorsexamen. Huvuduppgiften blir att utveckla kunskapen om biotiska hot som påverkar tillväxten och överlevnaden av poppel, asp, hybridasp och björk. Doktorandstudierna omfattar projekt om både aktuella hot orsakade av patogena svampar och nya invasiva skadedjur i horisonten för Sverige. Doktoranden får en forskarutbildning i skogspatologi med studier i mikrobiologi och molekylär ekologi. 

Doktoranden kommer att ingå i vår forskargrupp med fokus på skogspatologi med hjälp av empiriska data från fältstudier och moderna molekylära tekniker som används för att upptäcka och övervaka. Forskargruppen i skogspatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp studerar biologi, ekologi och epidemiologi för endemiska och exotiska invasiva skogspatogener. Vårt arbete fokuserar på aspekter av sjukdomsbekämpning och växelverkan mellan träd, svampar och svampliknande (oomyceta) organismer, inklusive värdsymbioser och trädens försvarsmekanismer. Vi utför molekylär diagnostik och värdkemiska analyser för att bättre förstå infektions- och resistensbiologin hos träd. Doktorand ges utmärkta möjligheter att arbeta med andra internationella samarbetspartners. Ett eller flera korta forskningsutbyten med ett partneruniversitet i Europa och/eller Nordamerika planeras.

Kvalifikationer:

Sökanden bör ha erhållit en MSc i skogpatologi, skogsvetenskap, eller liknande   discipliner vid tidpunkten för antagning som doktorand. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av olika tekniker för att odla svamp och växter och DNA-analyser, samt goda färdigheter i skriftlig kommunikation på engelska. Nästa generations sekvensering och bioinformatik är också menterande. Körkort är nödvändigt i tjänsten. Till ansökan bifogas curriculum vitae, kopior av betyg och utskrifter av akademiska uppgifter, länk till, eller kopia av masteruppsats och två listade referenser med e-postadresser. Till ansökan ska också en skriftlig motivering eller reflektion på högst en A4-sida bifogas, skriven på svenska eller engelska. I motivationstexten ska studentens personliga intresse för ämnet inom tjänsten, såväl som skogspatologi och generellt diskuteras.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat