arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom idrottsvetenskap inriktning träningens neurofysiologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför lanserar GIH tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer nu E-PABS (Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability). För mer info om E-PABS https://gih.se/hjarnhalsa

GIH utlyser härmed en doktorandplats inriktning träningens neurofysiologi.

Projektbeskrivning

Under 2022-2026 planeras tre större samverkansstudier inom E-PABS med fokus på akuta och långvariga effekter av fysisk aktivitet i neurologiskt friska individer, individer med ryggmärgsskada samt personer under rehabilitering för stressrelaterad psykisk ohälsa. Doktoranden förväntas identifiera avhandlingens delarbeten inom ramen för ett eller flera av dessa planerade studier, men kommer även att ges möjlighet att självständigt planera och genomföra ny datainsamling.

Doktoranden kommer att ingå i forskningsmiljön E-PABS och mer specifikt en forskargrupp på 7-8 seniora forskare, postodoktorer, doktorander och masterstudenter som fokuserar på neurofysiologiska effekter av fysisk aktivitet (exercise neurophysiology). 

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom biomedicin, biomedicinsk teknik, biovetenskap, medicin, neurovetenskap eller idrottsvetenskap, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, 2022-01-01.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:
 • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. 
 • Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
 • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats) samt eventuellt andra vetenskapliga arbeten (max 3),
 • CV inklusive ett personligt brev,
 • Förslag på minst två referenser,
 • Preliminär projektplan (max 7000 tecken inkl blanksteg) med en redogörelse för det tänkta projektet, relevanta frågeställningar,  forskningsläge, metodik och genomförande samt reflektioner rörande projektets relevans.
Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 
 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper, såsom effekter av fysisk aktivitet på neurofysiologiska processer för hjärnhälsa,
 • kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå,
 • kvalitet på den preliminära projektplanen,
 • dokumenterad förmåga att författa vetenskapligt arbete på engelska,
 • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
 • förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt och etiska problemställningar.

För denna doktorandplats beaktas även följande:

 • dokumenterad erfarenhet av att samarbeta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt,
 • god initiativtagningsförmåga, självständighet och flexibilitet i förhållande till givna ramar.

Antagning och anställning

Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Varaktighet/Arbetstid
Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde den 2022-01-01.

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 2021-11-15.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat