arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom idrottsvetenskap, inriktning Psykologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför lanserar GIH tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer nu E-PABS (Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability). För mer info om E-PABS https://gih.se/hjarnhalsa

GIH utlyser härmed en doktorandplats inriktning Psykologi.

Projektbeskrivning

Det föreslagna projektet syftar till att undersöka effekten av olika doser av fysisk aktivitet på fysiologiska, kognitiva och psykologiska mekanismer hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan GIH och Avonova Hälsa AB inom ramen för E-PABS under 2022-2026. Doktorandtjänsten innefattar kliniskt arbete med patientgruppen på Avonova Hälsa AB med handledning från såväl GIH som Avonova Hälsa AB.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet

 • Leg Psykologexamen omfattande 300hp utfärdad i Sverige
Den grundläggande och särskilda behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, 2022-01-01.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:
 • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
 • Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
 • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats) samt ev andra vetenskapliga arbeten (max tre),
 • CV inklusive ett personligt brev
 • Förslag på minst två referenser.
 • Preliminär projektplan (max 7000 tecken inkl blanksteg) med en redogörelse för det tänkta projektet, relevanta frågeställningar,  forskningsläge, metodik och genomförande samt reflektioner rörande projektets relevans.
Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 
 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området fysisk aktivitet och hälsa,
 • kvalitet på självständigt arbete på avancerad nivå,
 • kvalitet på den preliminära projektplanen,
 • dokumenterad förmåga att författa vetenskapligt arbete på engelska,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga på svenska och engelska samt,
 • förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt och etiska problemställningar.

För denna doktorandplats beaktas även följande:

 • god initativtagningsförmåga och självständighet,
 • tidigare projektledarerfarenheter, medverkan eller ansvar för att driva forskningsprojekt,
 • klinisk erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad psykisk ohälsa

Antagning och anställning

Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Varaktighet/Arbetstid
Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procent) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde den 2022-01-01.

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 2021-11-15.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat