arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Hälsovetenskaper

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Forskargruppen


Anställningen som doktorand är i forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet och genomförs i anslutning till det av Forte och Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet ”Ups and Downs in Mental Health”.

Projektet syftar till att undersöka om den integrerade insatsen Flexible Assertive Community Treatment (FACT) bidrar till att personer med komplexa och växelvis akuta vårdbehov inom allmänpsykiatrin får lika bra eller bättre hälsa, blir mer delaktiga och återhämtar sig i sin vardag i större utsträckning jämfört med personer som får befintliga vård- och stödinsatser efter 12 månader. FACT är ett nytt sätt att organisera vården där ett multiprofessionellt team erbjuder en flexibel vård och stöd som snabbt kan anpassas efter deltagarens mående med fokus på deltagarens preferenser, styrkor och förmågor. Fokus för doktorandprojektet är att undersöka hur det integrerade vården och stödet som ges i FACT påverkar deltagarnas delaktighet i vardagen och personliga återhämtning.

På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna innefattar forskningsstudier, dvs att läsa kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter, sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur samt att producera en doktorsavhandling. Doktoranden kommer att vara medforskare i projektet och arbeta i ett team tillsammans med sina handledare samt andra verksamma i projektet inom Lunds universitet, Region Skåne, brukarorganisationen NSPH-Skåne, samt kommunrepresentanter. Avhandlingen skrivs på engelska och består av en ramberättelse samt 4 delstudier som skrivs som vetenskapliga artiklar. Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i planeringen och genomförande av respektive delstudie. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med personal och deltagare i de olika FACT-teamen, datainsamling i form av exempelvis intervjuer samt analys av insamlad data. Muntliga presentationer inom samt utanför forskarsamhället ingår även. Att ge och ta emot vetenskaplig kritik är en central del av arbetsuppgifterna. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet skall avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för forskarutbildningen. I detta avseende krävs grundläggande utbildning inom hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi.

Läs mer om "krav för behörighet till forskarutbildning" på adressen http://www.med.lu.se/utbildning/ forskarutbildning/antagning/behorighet

Meriterande


- Arbetslivserfarenheter av allmänpsykiatrisk vård eller annan psykiatrisk verksamhet där man varit i kontakt med personer med psykisk ohälsa.
- Erfarenhet av egen psykisk ohälsa eller som anhörig och/eller arbete eller arbetsuppgifter som berör forskning.
- God datorvana
- God språkkunskap och språkförmåga i engelska och svenska.
- Arbete med psykosociala insatser som ger stöd för personlig återhämtning, såsom till exempel Flexible Assertive Community Treatment (FACT) och/eller Assertive Community Treatment (ACT), Individual Placement and Support, Peer Support.
- Det är särskilt meriterande att bifoga en genomarbetad text på engelska.
- Du har deltagit i ett värdegrundsarbete där psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet står i fokus. Du är initiativrik, har god förmåga att samarbeta, samt arbeta självständigt.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-01-17 Visstidsanställning