arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom hälsa och livsstil

 • Ort

  Halmstad

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  26 maj

Om jobbet

Beskrivning
Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 650 medarbetare och ca 9 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och välfärd.

Akademin för Hälsa och välfärd har såväl en etablerad sjuksköterskeutbildning som nationellt och internationellt uppmärksammad vårdforskning inom omvårdnad. Denna forskning bedrivs främst inom forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI). Akademin bedriver även forskarutbildning inom det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil.

Inom området Hälsa och livsstil bedrivs forskning och forskarutbildning om individers, gruppers och samhällets villkor, ansvar och handlande för att främja hälsa och gynnsamma livsstilsval, om samspelet mellan hälsa och livsstil samt om förändringsprocessers effekter.

Anställningen som doktorand är tidsbegränsad till fyra år, omfattar 100 % och är placerad vid Akademin för hälsa och välfärd. Tillträde 2019-10-01 eller efter överenskommelse. Anställningen avser forskarutbildning fram till doktorsexamen. (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Arbetsuppgifter

Anställningen som doktorand avser egen forskarutbildning inom området hälsa och livsstil (100 %). Som anställd doktorand kommer du att bedriva forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras sysselsättning efter avslutad gymnasiesärskola. Forskningen, som i huvudsak utgörs av registerstudier, ingår i det större projektet ”Inträdet i vuxenlivet - sysselsättningsmönster och individuella förutsättningar för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige” där villkoren för de som gått i särskola står i fokus.

Som doktorand förväntas du, under handledning, arbeta aktivt med eget avhandlingsarbete, gå forskarutbildningskurser, aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling, delta i vetenskapliga seminarier, samarbeta med andra doktorander och forskare inom området. Dina forskningsresultat ska fortlöpande avrapporteras på forskningskonferenser, seminarier och utmynna i en doktorsavhandling.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola. (Högskoleförordningen 5 kap 3§).

För att bli antagen till forskarutbildning inom området Hälsa och livsstil krävs att den sökande har grundläggande behörighet samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen 7 kap 39§)
Särskild behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå som är relevant för forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil. (Högskoleförordningen 7 kap 40§).

Vid tillsättning av anställningen kommer avseende att fästas vid de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen 5 kap 5§). För denna anställning vid Högskolan i Halmstad gäller dessutom följande bedömningsgrunder:

- kunskaper om, erfarenheter av och intresse för registerbaserade studier, epidemiologi och kvantitativ forskningsmetod samt socialförsäkringssystem
- kunskap om och intresse för funktionshinderfrågor
- dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskarutbildningsområdet Hälsa och livsstil
- grad av vetenskaplig mognad, förmåga till kritisk analys och självständigt arbete
- förmåga att inplacera eget forskningsintresse i det gemensamma forskarutbildningsområdet Hälsa och livsstil
- övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter av betydelse för forskarutbildning inom området Hälsa och livsstil
- adekvata kunskaper i svenska och engelska

Bifoga följande dokument till din ansökan:


- personligt brev som också som beskriver varför du är intresserad av doktorandstudier och vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
- CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
- examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet
- eventuella rekommendationsbrev
- självständiga arbeten/uppsatser och vetenskapliga publikationer

Beslut om doktorandanställning sker i samband med beslut om antagning till forskarutbildning.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Kontaktpersoner

Malin Hallén, avdelningschef

035-167578


Magnus Tideman, professor

035-167181


Eva-Carin Lindgren, forskarutbildningsansvarig

073-3660955