arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom fysisk aktivitet och hälsa

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 mars

 • Sök jobbet senast

  30 mars

Om jobbet

Du kommer till en miljö med ett stort antal personer verksamma inom forskningsområdet Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner (Center of Excellence in Physical activity, Healthy brain functions and sustainability https://www.gih.se/hjarnhalsa ). Forskargruppen arbetar i nära samverkan med ett stort antal partners inom svenskt näringsliv, skolsektorn samt hälso-och sjukvården. 

Projekt och arbetsuppgifter:

I projektet "En skolbaserad intervention för att förbättra psykisk hälsa, kognitiva funktioner och skolprestation hos ungdomar" är syftet att undersöka effekter av en intervention med förlängd skoldag med schemalagd extra tid till fysisk aktivitet, promenader med ljudbok och läxstöd med rörelsepauser på psykisk hälsa, kognitiva funktioner och skolprestation. I delstudie 1 studeras effekterna av en skolbaserad intervention på 50 skolor med 2700 ungdomar i årskurs 8 i Stockholm och Småland. I delstudie 2 genomförs en processutvärdering av främjande och hindrande faktorer. 

I doktorandarbetet ingår att rekrytera och samordna deltagande skolor och ungdomar i
projektet, kontakt med samarbetspartners, planera för och genomföra datainsamling, analysera resultat och skriva rapporter och vetenskapliga artiklar.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
 • den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:
 • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
 • Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
 • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska,
 • CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån, utbildningsbakgrund,
 • Förslag på minst två referenser.
Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 
 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
 • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata kvantitativa och kvalitativa metoder,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • förmåga att organisera och planera sitt arbete,
 • förmåga att samverka med ungdomar och skola,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga i svenska och engelska samt,
 • förtrogenhet med etiska problemställningar.

Antagning och anställning

Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.  

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

Information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

Information om vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med önskat tillträde den 1:a maj 2023. 

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 30:e mars 2023.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat