arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i turismvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 maj

 • Sök jobbet senast

  8 juni

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Ämnet turismvetenskap studerar människors resande, företag och organisationer inom turism och besöksnäring samt analyserar turismens  effekter på destinationer.

Ämnet ansvarar för undervisning på kurser inom programmen Turism och Destinationsutveckling, Magister i turism, Master i turism och Master by research in tourism. Därutöver erbjuder ämnet fristående kurser på campus och på distans. Forskarutbildningen i turismvetenskap har för närvarande ett dussintal forskarstuderande. Forskning om turism bedrivs inom ramen för forskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet (https://www.miun.se/etour). ETOUR erbjuder en mångvetenskaplig och internationell miljö med ett fyrtiotal medarbetare.  ETOUR har en lång erfarenhet av forskning om turism inom områden som natur, kultur, destination och evenemang.  

Doktorandtjänsten är inriktad mot friluftsliv, sport och evenemang med fokus på miljö och hållbarhet. Forskningen sker inom ramen för Mistra Sport & Outdoors som är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) med samfinansiering med flera partners inom idrott och friluftsliv. Programmet har finansiering i fyra år med möjlighet till förlängning.  Forskningen präglas av en tydlig samverkansansats och kontinuerlig dialog med partners kring utmaningar och lösningar.

Vi välkomnar forskningsidéer som handlar om miljöeffekter av friluftsliv, sport och evenemang.  Doktorandens specifika forskningsinnehåll utformas slutligen i dialog med handledare och forskargrupper inom temat Hållbar användning av mark och vatten (Jämtlandsfjällen) och temat Hållbara evenemang (se presentation av teman och programmet här: https://www.mistrasportandoutdoors.se/).

Arbetsuppgifter

En doktorand anställs på heltid och ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en doktorsavhandling. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen. I sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet: För behörighet att antas till forskarutbildningen i turismvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i något av ämnena turismvetenskap, kulturgeografi eller företagsekonomi, eller i annan ordning förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande skall även ha de språkkunskaper som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrunder:

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. För den aktuella tjänsten gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet som styrkts med en vetenskaplig uppsats eller motsvarande
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter och förmågor som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå, såsom självständighet och samarbetsförmåga.
- Omfattande skriftliga och muntliga språkkunskaper i engelska
- Grundläggande skriftliga och muntliga språkkunskaper i något skandinaviskt språk

Anställning: Visstidsanställning. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Från denna tid avräknas den tid som inte har ägnats åt forskarutbildning.

Tillträde: 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Daniel Laven tfn. 010-142 85 47, ämnesföreträdare Maria Lexhagen tfn. 010-142 83 39 och ETOURs centrumledare Robert Pettersson tfn 010-142 82 15

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis samt ett personligt brev där den sökanden motiverar sitt intresse för den aktuella tjänsten (max 1 sida). Dessutom önskas en skriftlig presentation av en tänkt forskningsplan kring miljöeffekter av friluftsliv, sport och evenemang, som inkluderar tankar kring utmaningar och framtida lösningar för ökad hållbarhet med relevans för Jämtlandsfjällen och för hållbara evenemang (max 3 sidor exklusive referenser). Avslutningsvis önskas en kopia på master/magisteruppsats eller annat motsvarande vetenskapligt skriftligt arbete, uppgifter på minst tre referenspersoner, samt eventuellt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-06-08.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning