arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i svenska språket

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Observera att annonsen i sin helhet finns på Linnéuniversitetets sida om lediga jobb.

Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer med utbildning och forskning: svenska språket, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning. Institutionen arbetar tillsammans med Institutionen för språk i en språkvetenskaplig miljö som har studenter på alla nivåer och uppvisar internationellt framgångsrik forskning. Inom institutionen finns Linnaeus University Language Processing lab (LiLa) med utrustning för att studera språkbearbetning med exempelvis event-related potentials (ERP), och ögonrörelsemätning. Där finns även utrustning för att göra högkvalitetsinspelningar av tal likasom tillgång till mjukvara för olika former av analyser av data.

Ämnesområde för befattningen: Svenska språket

Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningsform och omfattning: Anställningen är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Tillträde: 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.

För mer information om anställning och arbetsvillkor vid Linnéuniversitetet, se vår hemsida.

Arbetsbeskrivning

Som doktorand kommer du att genomgå forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande högst fyra års heltidsstudier. Du ska följa den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnen inom den språkvetenskapliga miljön (särskilt ämnet svenska språket) och vara anställd på Institutionen för svenska språket. Du förväntas vara aktiv i den språkvetenskapliga forskningsmiljön och för övrigt delta i institutionens inre arbete.

Anställningen sker inom ramen för ett språkvetenskapligt forskningsprojekt som ryms inom gränssnittet mellan fonetik, andraspråksinlärning, gestforskning och psykolingvistik, och finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Projektet heter Swedish Embodied Pronunciation Training (SwEmP) och kommer att vara styrande för din forskningsinriktning. Projektet är ett nationellt och internationellt samarbete med projektmedlemmar vid Lunds universitet, Radboud University (Nijmegen), och University of East Anglia (Norwich). Visst arbete vid Lunds universitet kan förekomma.

I projektet ska studeras huruvida gester kan vara till hjälp i uttalsundervisningen. Språklärare använder sig gärna av olika slags rörelser och gester för att förtydliga uttalet i språket – t. ex. att ”klappa stavelserna” – men vår förståelse av eventuella effekter av sådan gestanvändning grundar sig mestadels på studier i labbmiljö gjorda på andra språk än svenska. Därför ska projektarbetet undersöka möjliga effekter av gester i en autentisk klassrumsmiljö (i kurser i svenska för utländska studenter) och jämföra resultaten systematiskt med resultat från kontrollerade experiment i labbmiljö. Projektet ska fokusera på två av svenskans fonologiska kontraster: vokalkontrasten /i/ – /y/, och längdkontrasten som i /ˈviːla/ (”vila”) – /ˈvilːa/ (”villa”).

Projektet är unikt ur ett internationellt perspektiv eftersom det dels ska jämföra effekter i en labbmiljö med effekter i en klassrumsmiljö, dels även ska ta hänsyn både till inlärarnas eget uttal och till deras perception av de testade fonologiska kontrasterna. Inlärarnas uttal kommer att undersökas bland annat med hjälp av akustiska analyser, medan förmågan att uppfatta kontrasterna i fråga kommer att studeras bland annat med hjälp av ögonrörelsemätning (eye tracking).

Att studera gesters roll i uttalsundervisningen har ett såväl tillämpat som teoretiskt syfte. För det första är denna forskning givetvis till direkt nytta för utvecklingen av uttalsdidaktiken – som är ganska outforskad när det gäller svenskan. För det andra bidrar den också till ett stort internationellt forskningsfält som studerar samspelet mellan gest och tal i den mänskliga språkliga kommunikationen.

Projektet är förankrat i en rad olika lokala, nationella, och internationella forskningsnätverk som du som doktorand kommer att ingå i. På lokal nivå finns det den ovan nämnda språkvetenskapliga miljön inklusive den LiLa-anknutna gruppen med fokus på psykolingvistiska och fonetiska studier. Där finns även Centrum för Educational Linguistics (Edling) och Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) – två formaliserade miljöer som du kan ingå i. På den nationella nivån kommer framför allt forskningsplattformen Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMiNATE) vid Lunds universitet utgöra en viktig del av din forskningsmiljö. Projektet kommer även vara anknutet till det internationella nätverket GEstures and Head Movements in language (GEHM) och framtida nätverk som kan växa fram utifrån det.

För information om behörighetskrav, bedömningsgrunder, anvisningar för ansökan samt information om kontaktpersoner, vänligen besök Linnéuniversitetets sida om lediga jobb där annonsen finns i sin helhet.

 

Välkommen med din ansökan senast den 14 april!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Fast lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorandlöner.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat