arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand I statsvetenskap. Tema: Mobilisering för politisk jämlikhet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 december

 • Sök jobbet senast

  5 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling.

Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid Statsvetenskapliga institutionen. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Anställningen är knuten till en projektrelaterad satsning på temat mobilisering för politisk jämlikhet som leds av docent Markus Holdo. I takt med stora samhällsförändringar och ökade klyftor har förutsättningarna för medborgare att påverka politiskt förändrats. Denna satsning är kopplad till projekt som syftar till att bidra med kunskap om hur sociala rörelser kan bryta trender av växande politisk ojämlikhet och bidra till demokratisk fördjupning.

Doktoranden förväntas bidra till kunskap om mobilisering för ett mer jämlikt, inkluderande samhälle. Tjänsten relaterar till pågående projekt där en viktig del är att förstå de förändrade förutsättningarna för medborgares deltagande och engagemang. Doktoranden kommer att bedriva självständig forskning med fokus på denna problematik. Till exempel kan doktoranden välja att göra jämförelser mellan rörelser i olika tider och på olika platser. Rörelser med olika politiska mål kan studeras, t.ex. rörelser mot olika former av diskriminering, ojämställdhet, ekonomiska orättvisor och våld. Doktoranden förväntas vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön.

För denna utlysning anses det särskilt meriterande att ha tidigare erfarenhet av frågor som rör eller angränsar till politisk jämlikhet och mobilisering, liksom ett intresse för teorier om inkludering/exkludering och jämlikhet/ojämlikhet.

Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2021-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på: http:// www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande

- har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
- bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet


Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Den sökande ska också ha slutfört en självständigt författad uppsats om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt i relation till projektet. Vid ansökningstillfället måste uppsatsen vara examinerad och betygsatt.

Bedömningsgrund

Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. Intervjuerna kan komma att kompletteras med arbetsprov. Statsvetenskapliga institutionen välkomnar särskilt kvinnliga sökanden.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Mer information om ansökningsförfarandet finns på vår hemsida.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-09-01 Visstidsanställning