arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i statsvetenskap (S), (S)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  6 februari

Om jobbet

vid Statsvetenskaplig institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-02-06.

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet utlyser nu platser vid forskarutbildningen med öppen inriktning. Alla doktorandplatserna är heltidsfinansierade under fyra år och placerade vid Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningen planeras starta 1 september 2021.

Om utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i statsvetenskap syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen av forskningsresultat.

Utbildningen skall göra den studerande förtrogen med skilda samhälls- och idéstrukturer och ge en bred orientering om forskningsutvecklingen inom ämnet i avsikt att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planlägga och utarbeta vetenskapliga rapporter.

Utbildningen är uppdelad i en kursdel (omfattande 75 högskolepoäng) och i en avhandlingsdel (165 högskolepoäng). För ytterligare information om utbildningens uppläggning, se institutionens hemsida.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap ska den sökande uppfylla fyra villkor: 
 • genomgången högskoleutbildning om 150 hp, innefattande studier på avancerad nivå om minst 60 hp, i ämnet statsvetenskap eller motsvarande,
 • godkänt självständigt arbete (uppsats) om minst 15 hp i ämnet statsvetenskap,
 • genomgången högskoleutbildning i för utbildningen relevanta ämnen om ytterligare 90 hp , samt
 • ha kunskaper i engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av studierektor, och beslut fattas av Institutionsstyrelsen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Urvalskriterier vid bedömning av ansökan och antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning och preciseras vidare i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap. 

Villkor för studiefinansiering

Se länk till fullständig annons nedan.

Kontakt

För ytterligare information eller upplysningar om ansökningsförfarandet, kontakta handläggare för antagningsprocessen på antagning.forskarutbildnig@statsvet.su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Stockholm universitets lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat