arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2019-12-15.

Institutionen för socialt arbete är en stor arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master- och forskarnivå. Vi bedriver också mycket framgångsrikt forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och socialbidragstagande och äldreomsorg. Mer information finns på: www.socarb.su.se.

Projektbeskrivning  
Anställningen är knuten till ett forskningsprojekt som handlar om att främja delaktighet för personer med komplexa behov i psykiatrisk vård och socialtjänst. Projektet syftar till att tillsammans med brukare och personal i psykiatrisk heldygnsvård, hitta former för samverkan i vårdplanering och samordnade individuella planer genom så kallad co-design. I projektet kommer även förutsättningar för implementering av dessa modeller att studeras utifrån implementeringsteorier. Avhandlingsprojektet är explorativt och innefattar kvalitativa intervjuer med brukare och personal, deltagande observationer samt kvantitativa studier som undersöker klienters och personals upplevelse av partnerskap i planering och beslutsprocesser. Projektet förväntas ge en fördjupad kunskap om arbetssätt och verktyg för att arbeta strategiskt med delaktighet och brukarinflytande, vilket kan bidra till att fler patienter och klienter upplever inflytande över och beredskap att engagera sig i en personcentrerad psykiatrisk vård och socialtjänst.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt de allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet socialt arbete eller närliggande ämne, länken till studieplanen finner du här: https://www.socarb.su.se/utbildning/studieplan.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga finner du i den fullständiga annonsen.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor  
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Ulla-Karin Schön, tfn 08-674 73 69, ullakarin.schon@socarb.su.se. Upplysningar om anställningen lämnas av personalhandläggare Anna Senften, tfn 08-16 46 97, anna.senften@socarb.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Se fullständig annons på Stockholms universitets hemsida www.su.se/jobb under Doktorandplatser. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.