arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i socialt arbete - rättsliga frågor inom den sociala barnavården

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2022-11-01.

Institutionen för socialt arbete är en stor och kreativ arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master- och forskarnivå. Vi bedriver också mycket framgångsrikt forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och socialbidragstagande och äldreomsorg.

Projektbeskrivning

Anställningen är knuten till programstödet Barnets färd i den sociala barnavården. Longitudinell uppföljning och lokala utvärderingsstrategier. I programstödet medverkar åtta seniora forskare från socialt arbete, kriminologi och juridik. Inom programstödet följs cirka 2000 barn och unga som utreds av socialtjänsten under en sexårsperiod via kvantitativa metoder samtidigt som runt 100 av dessa undersöks via kvalitativa metoder. Inom programstödet kommer det även utarbetas en utvärderingsmodell som kan användas lokalt i kommunerna.

Avhandlingsprojektet syftar till – utifrån datamaterial som inhämtas via programstödet – att beskriva och analysera barns rättigheter och situation ur ett rättsligt perspektiv när de är föremål för socialtjänstutredningar och insatser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet socialt arbete att
 • ha fullgjort kurser inom 120 högskolepoäng i socialt arbete eller för utbildningen på forskarnivå i socialt arbete annat relevant huvudområde. Minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats på grundnivå eller avancerad nivå.
 • eller att på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Undervisningen meddelas på svenska och engelska. Doktoranden måste behärska dessa språk muntligt och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen.

Den särskilda behörigheten är fastställd i ämnets allmänna studieplan (ASP). 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. 

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
 • Självständighet och stringens i problemformulering och analys i tidigare arbeten och forskningsplan.
 • Metodologisk och vetenskaplig förmåga.
 • Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar.
 • Förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga.
Meriterande förmågor/kunskaper av särskild relevans för forskningsprojektet:
 • erfarenhet av arbete inom större forskningsgrupper/-nätverk
 • erfarenhet av rättsvetenskaplig metod
 • erfarenhet av arbete som forskningsassistent
 • erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete inom relevanta områden.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Åke Bergmark tfn 08-16 25 81, stefan.wiklund@socarb.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av utbildningsadministratör Ingeborg Hasselgren, tfn 08-674 73 02, ingeborg.hasselgren@socarb.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument:

 • personligt brev (inkl. varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet och vad som gör dig lämplig för det)
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt lönestege på hemsidan.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat