arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i skoglig restaureringsekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 mars

 • Sök jobbet senast

  3 april

Om jobbet

Institutionen för vilt, fisk och miljö
Vi söker en doktorand till ett samarbetsprojekt mellan SLU och Stora Ensos Skogsdivision. Projektet ingår i en större forskningssatsning mellan SLU och Stora Enso om 5 doktorander och 5 postdoktorer, med syfte att utveckla ett variationsrikt framtida skogsbruk.

I detta doktorandprojekt har du chansen att arbeta med artbevarande, skogsekologi och ekologisk restaurering genom att studera effekterna av ekologisk restaurering i lövskog och tallskog. I landskap som brukats intensivt för att maximera virkesproduktion räcker det oftast inte att bara bevara de fläckar av naturskog som ännu finns kvar. Här är det nödvändigt med restaurering av processer och strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden. Kostnadseffektivt nyttjande av frivilliga avsättningar, som är väl spridda i landskapet och täcker en tämligen stor areal, för bevarandeändamål i kombination med förstärkt hänsyn i vissa produktionsbestånd kan vara ett hållbart sätt att kombinera produktions- och miljömål i skogen. Målsättningen med detta projekt är därför att utvärdera effekterna av olika restaureringsåtgärder på den biologiska mångfalden (både fokal arter och arter som indirekt påverkas av åtgärden) i frivilliga avsättningar och produktionsbestånd.

Doktoranden kommer att arbeta på Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, SLU i Umeå och ingå i en stark forskningsmiljö som arbetar med restaureringsekologiska frågeställningar, både genom fältinventeringar och storskaliga fältförsök (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/amnesomraden/restaureringsekologi/).

Vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå erbjuder vi en kreativ och stimulerande miljö och bedriver internationellt erkänd tillämpad och grundläggande forskning, utbildning och miljöövervakning i frågor kring bevarande och restaurering av biologisk mångfald, fiskbiologi, molekylär ekologi, viltekologi (smågnagare, rovdjur och klövvilt) och zoonoser. Institutionen har en stor andel internationella medarbetare samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Skötsel och restaurering av skog för biologisk mångfald: effektivitet och avvägningar mellan konkurrerande mål
Innehållsbeskrivning:
Arbetsuppgifterna inkluderar insamling av data i fält, data analyser, sammanställning och syntes av existerande kunskap och vetenskapligt skrivande som del i en större forskargrupp. Projektet kommer huvudsakligen att fokusera på två olika restaureringsmetoder 1) Restaureringa av lövskog för den vitryggiga hackspetten, 2) Restaurering av tallskog för arter kopplade till gamla tallar och solexponerad död ved. Som en tredje uppgift tillkommer att sammanställa litteratur om effektiviteten av olika restaureringsåtgärder i skog. Ett år av den fem år långa anställningen kommer att tillbringas med att utveckla nyckeltal (Key Performance Indicators) för biologisk mångfald inom Stora Enso.

Kvalifikationer:

Magisterexamen i biologi eller motsvarande. Goda kunskaper i skogsekologi, entomologi, mykologi och statistik är meriterande. Personliga egenskaper som förmåga att samarbeta, arbeta självständigt, hög grad av motivation liksom intresse för arter samt förmåga att arbeta både i fält och laboratorium kommer att beaktas. Innehavaren skall ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Sökande bör ha körkort.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Under våren 2020. Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-04-03.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat