arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Produktionsteknik - inr. mot additiv tillverkning av titan

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en Doktorand i Produktionsteknik – inriktning mot additiv tillverkning av titan.

Ref.nr. 2019/258

Inom ramen för Produktionsteknik Väst arbetar en forskargrupp med forskning inom additiv tillverkning både med uppbyggnad av metallgeometrier direkt i 3-D med hjälp av en lasersvetskälla och med pulverbäddstekniken med elektronstråle som värmekälla (EBM). Doktorandprojektet avser området EBM. Centrala aspekter är att studera samband mellan processparametrar (inklusive efterbehandling såsom het isostatisk pressning och värmebehandling), mikrostruktur och komponenternas termiska/mekaniska egenskaper. Forskargruppen arbetar både med processteknisk och materialteknisk forskning, såväl experimentellt som med modellering och simulering. Forskningen är tillämpningsnära och sker i nära samverkan med industrin.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet


Uppbyggnad av metallgeometrier med hjälp av additiv tillverkning är en tillverkningsmetodik som ökar i intresse vid tillverkning inom industrin.  Det aktuella doktorandprojektet riktar sig specifikt mot flygindustritillämpningar tillverkade av titan och sker i nära samarbete med industriföretag. Utveckling av EBM processen för kontrollerad tillverkning av komponenter i titanbaserade legeringar är en central del av arbetet. I detta projekt ingår att undersöka hur olika process parametrar inverkar på kvaliteten hos det byggda materialet, samt att kartlägga och förklara erhållna materialegenskaper som till exempel materialkemi, hållfasthet och mikrostruktur. I detta doktorandprojekt kommer även inverkan på egenskaperna av efterbehandling att ske (HIP och värmebehandling), som utförs i syfte att förbättra mikrostruktur/minimera defekter för att i slutänden erhålla nödvändiga egenskaper. Delar av resultaten kommer även utgöra underlag för simuleringsmodeller av processen och materialet som tillverkats.

Ämnesområde: Produktionsteknik


Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand bör dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet produktionsteknik.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Produktionsteknik har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området maskinteknik, produktionsteknik, materialteknik eller angränsande teknikområde. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet.

Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i produktionsteknik, Dnr 2015/1343 B25: https://www.hv.se/forskning/till-dig-som-vill-bli-doktorand/produktionsteknik/

Bedömningsgrunder: Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken vid institutionstjänstgöring. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i produktionsteknik, Dnr 2015/1343 B25.

För att lyckas med forskarutbildning bör sökande vara mycket motiverad, tillämpa ett strukturerat arbetssätt, vara kommunikativ och ha en god samarbetsförmåga. Meriterande är erfarenhet av metalliska material och egenskapsbestämning, såsom metallurgisk provberedning, studera mikrostruktur i optiskt mikroskop och SEM, analys av resultat ifrån mekanisk provning (exempelvis utmattningsprovning och brottyteanalys), samt god förmåga att kommunicera på engelska och svenska. Eftersom doktorandprojektet specifikt fokuserar på processutveckling av additiv tillverkning är erfarenhet i form av tidigare arbete med att kartlägga hur olika processparametrar påverkar mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos additivt tillverkat material särskilt meriterande. Erfarenhet och kunskap om titanlegeringar är också meriterande.

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se https://www.hv.se/om-oss/jobba-hos-oss/

Ansökan ska bestå av:


- CV/meritförteckning på engelska.
- Personligt brev på engelska innehållande:

- Intresse för forskningsämnet.
- Tidigare erfarenheter gällande det föreslagna forskningsämnet.
- Motiv till att bedriva forskarstudier.

- Examensarbete på avancerad nivå.
- Intyg examen på grund- och avancerad nivå.
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.