arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i praktisk filosofi

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Arbetsuppgifter


Innehavaren förväntas bedriva forskning om bioetiska frågor i samarbete med handledarna och andra forskare inom EDAR. Forskningen kan resultera i både egna och samförfattade publikationer, av vilka några kan vara tvärvetenskapliga. De frågor som ska bearbetas gäller vilka etiska ståndpunkter som kan intas när det gäller olika aspekter på miljöns betydelse av antibiotikaresistensproblematiken och hur de kan påverka incitamentsstrukturer för att hantera denna problematik. Det kan gälla begreppsanalys, förståelse av intresse-, värde- och normkonflikter, analys av dessa, samt utformning av förslag på lösning av sådana konflikter, liksom på praktiska åtgärder i ljuset av detta.

Innehavaren skall främst ägna sig åt skrivandet av avhandling inom det angivna området, samt genomförandet av obligatoriska kurser. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra annan tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning.

Innehavaren förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg, och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i praktisk filosofi. Han eller hon förväntas även delta aktivt i EDARs mötesaktiviteter. Vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, liksom inom EDAR och CARe, finns särskilda medel för konferensdeltagande och forskningsvistelser utomlands.

Behörighet


https://flov.gu.se/utbildning/forskarniva/allmanna-studieplaner

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

Antagning och urval sker med beaktande av hur väl projektförslaget passar in i den forskning som bedrivs. Som grund för urvalet krävs att den sökande bifogar:
 • Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet.
 
 • En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektskissen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges.
 • Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev.
Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning. Urvalsprocessen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. 

 

Ansökan


Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.