arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogiskt arbete

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 april

 • Sök jobbet senast

  17 maj

Om jobbet

Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden”.

Högskolan Dalarna utlyser en fyraårig doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden, som är finansierat av Vetenskapsrådet med start våren 2021. Den forskarstuderande kommer i projektet att samarbeta med flera forskare. Eftersom tjänsten ingår i ett befintligt projekt finns inte möjlighet att fritt utforma syftet, men inom givna projektramar finns stora påverkansmöjligheter.

Förutom att aktivt delta i projektet förväntas den forskarstuderande bidra till forskningsmiljön vid Institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. Vid institutionen bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser samt villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Information om projektet


Trots forskningens och styrdokumentens samstämmighet om vikten av tidig och ändamålsenlig läs- och skrivutvecklande undervisning, är kunskapen om hur sådan undervisning i förskoleklassens olika ämnesområden faktiskt ser ut relativt begränsad, vilket är en utgångspunkt för projektet. Syftet med projektet är därför att bidra med kunskap om hur läs- och skrivutvecklande undervisning tar sig uttryck i förskoleklassens didaktiska verksamhet inom fem ämnesområden i förskoleklassens centrala innehåll: språk och kommunikation, matematik, natur, teknik och samhälle samt lek, men också att identifiera potential att utveckla läs- och skrivundervisningen. Projektet leds av Dr. Tarja Alatalo vid Högskolan Dalarna.

Utbildningsämnet och studietakt


Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller på heltid, enligt överenskommelse. 

Behörighet och urval


För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkfärdigheter.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet.

Särskilt meriterande


Särskilt meriterande för denna utlysning är dokumenterat goda kunskaper om tidig läs- och skrivutveckling samt erfarenhet av undervisning inom området läsning och skrivning i förskoleklass och skolans tidiga år.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat