arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  11 januari

Om jobbet

Högskolan Dalarna söker intresserade av doktorandstudier med doktorsexamen som slutmål. Den forskarstuderande kommer att antas som doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Som forskarstuderande i pedagogiskt arbete kommer du att ingå i en aktiv forskningsmiljö vid den institution som ansvarar för lärarutbildningarna på Högskolan Dalarna. Där bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Utbildningsämnet och studietakt


Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som antingen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller på heltid, enligt överenskommelse. 

Utlysningens innehållsliga inriktning – Elevers skriftspråkliga praktiker och digitala resurser i undervisning

Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete bygger vidare på lärares professionskunskap. Vi söker dig som är intresserad av att forska med fokus på elevers skriftspråkliga praktiker och användning av digitala resurser i undervisning i grund- eller gymnasieskola. Studien ska bedrivas praktiknära och riktas mot läsande och skrivande, vilket möjliggör en utgångspunkt i flera olika skolämnen. Du kommer att ingå i ett sammanhang där samverkan mellan forskare och grundskola/gymnasieskola pågår inom området digitala resurser i undervisning.

Behörighet och urval


För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkfärdigheter.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet.

Särskilt meriterande


Det är särskilt meriterande om den bifogade forskningsplanen på ett initierat sätt tar utgångspunkt i frågeställningar rörande digitala resurser för undervisning i grundskola eller gymnasieskola. Egna erfarenheter av att arbeta med digitala resurser i undervisning är också meriterande.

Antagning


Antagning sker efter individuell bedömning utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. I bedömningen beaktas den sökandes meriter samt förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten som ingått i tidigare utbildning. Dessutom bedöms insänd forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta forskningsprojekt. I övrigt bedöms även den sökandes uppvisade språkfärdigheter. Den sökande ska utöver vad som framgått ovan ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat