arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjdens didaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjdens didaktik med placering vid Institutionen för kultur och samhälle

Din arbetsplats

Forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid IKOS drivs gemensamt av forskarmiljöerna Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik (PASL) och pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik (DiSA). Utbildningen har en tydlig ämnesdidaktiks inriktning och täcker skolämnen som svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap och slöjd.

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. Forskningsfältet pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning utmärks av att det är tvärvetenskapligt och praktiknära. Fältet behandlar det pedagogiska arbetet inom olika delar av utbildningsväsendet vad gäller dess roll i samhället, samhälleliga och didaktiska förutsättningar, genomförande och resultat. Val och behandling av forskningsproblemen är inriktade mot ämnesdidaktiska frågor och fenomen som är centrala för såväl de olika skolämnena som utbildningsväsendet och samhället i stort. Vid Institutionen för kultur och samhälle är pedagogiskt arbete inriktat mot språk- och litteraturdidaktik, samhällsämnenas didaktik och slöjdens didaktik.

Dina kvalifikationer

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet enligt nedan. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, kan Styrelsen för utbildningsvetenskap för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen har den sökande som fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning avseende slöjdens didaktik. Kraven på särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

De sökande kommer att bedömas utifrån förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, i första hand såsom detta visats i inlämnade underlag. Vid urvalet beaktas studieresultat som visar kreativitet, personlig mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys samt speciella kunskaper och erfarenheter hos den sökande, till exempel yrkesverksamhet, som kan vara av betydelse för att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Anställningen förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Ansökan ska bl.a. åtföljas av en avsiktsförklaring (en redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarutbildning) på högst 1 sida tillsammans med en forskningsplan (ett planerat forskningsprojekt) på högst 3 sidor.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15809&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal reglerad doktorandlönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat