arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogiskt arbete med inr. bild, musik eller slöjd

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 februari

 • Sök jobbet senast

  3 april

Om jobbet

https://www.

umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/ vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning i ämnena bild, musik och slöjd samt forskning och forskarutbildning i Pedagogiskt arbete. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen har ett fyrtiotal anställda och utgör en kreativ miljö för möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet.

Doktorandanställningens inriktning

Pedagogiskt arbete är ett praktiknära forskarutbildningsämne som studerar skolans eller lärarutbildningens undervisningsverksamhet. Eftersom doktoranden kommer att bidra till institutionens forskningsmiljö, är det möjligt att den sökande knyter sitt projekt till institutionens nuvarande forskningsprojekt Estetikens ekologi: Akademiseringen och digitaliseringen eller "amatörisering" av skolämnena bild och slöjd men vi välkomnar även ansökningar baserade på egna forskningsidéer inom bild, musik och slöjd. Se Institutionens för estetiska ämnen https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/forskning/

Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med Lärarhögskolan (https://www.umu.se/lararhogskolan/) och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/).

Grundläggande behörighet 
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogiskt arbete krävs att den sökande har en lärarexamen med inriktning mot något av ämnena bild, musik eller slöjd eller motsvarande examen och har arbetat minst två år som lärare. 

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/lon-och-ersattning/doktorandavtal-an-2.2.7-602-19.pdf

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för estetiska ämnen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort. Se allmän https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/humanistik-fakultet/allmanna-studieplaner/svenska/209715_511-4323-08studieplanpedagogisktarbete-rev.pdf i huvudområde.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Sista ansökningsdatum: 2020-04-03. Tillträdesdatum: 2020-08-31.

Ansökan ska innehålla:


- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
- Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
- Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-27!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2020-08-31 Visstidsanställning