arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogik med inriktning mot mobbningsstudier

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 maj

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i pedagogik med inriktning mot mobbningsstudier
med placering vid Avdelningen för pedagogik och didaktik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Inriktningen för denna doktorandtjänst är forskning om mobbning bland barn och ungdomar. Avhandlingsarbetet kan inrymma flera tänkbara aspekter kring mobbning men datainsamling och analys ska ske inom ramen för en kvantitativ metodologi (alternativt en design som inrymmer både kvantitativ och kvalitativ metod men med en tyngdpunkt på kvantitativ metod). Inom avdelningen finns en forskargrupp om skolmobbning som använder teorier och metoder från bland annat utvecklingspsykologi, pedagogisk psykologi, socialpsykologi, sociologi och socialantropologi. Forskargruppen ingår även i nationella och internationella nätverk och samarbeten.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet enligt nedan. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet


Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, kan fakultetsstyrelsen för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har 90 högskolepoäng i pedagogik eller något ämne av central betydelse för pedagogik (exempelvis utbildningsvetenskap, psykologi, sociologi eller pedagogiskt arbete) varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inkluderande ett självständigt arbete på minst magisternivå eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förkunskapsrekommendationer


Den sökande bör ha en god språkfärdighet i engelska. Studier i psykologi (särskilt utvecklingspsykologi, pedagogisk psykologi eller skolpsykologi och socialpsykologi) och kvantitativ forskningsmetod är meriterande.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 augusti. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för beteendevetnskap och lärande är kvinnor därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Robert Thornberg, Professor

013- 282118

robert.thornberg@liu.se


Margareta Engvall, Avdelningschef

013-28 2351

margareta.engvall@liu.se


Karin Saindon Jarheden, HR-partner

013-28 47 55

karin.saindon.jarheden@liu.se