arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogik inom skolledarskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  12 februari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Forskarutbildningen inom pedagogik vid Linnéuniversitetet finns vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Här finns ungefär 400 anställda och cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar. Forskning och forskarutbildningen inom pedagogik spänner över många områden. Några exempel på forskningsområden är läroplansteori och didaktik, lärares arbete, skolledarskap, yngre barns lärande, arbetslivs- och socialpedagogik.

Antas i: Pedagogik


Anställningsform: Anställningen som doktorand är tidsbegränsad och omfattar heltid, med placering vid Institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitetet. För doktorandanställning ges möjlighet till institutionstjänstgöring med högst 20 procent.

Tillträde 2023-09-01

Placeringsort tills vidare: Växjö eller Kalmar


Arbetsbeskrivning

Tjänsten som doktorand är inriktad mot forskning om skolledarskap och ska i första hand bidra till att utveckla den vetenskapliga grunden för utbildning av rektorer.

Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställts som doktorand ska ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Mer information om forskarutbildning i pedagogik finns att läsa här: Forskarutbildning i pedagogik | lnu.se 

Doktoranden ska aktivt delta i forsknings- och undervisningsverksamheten, vilket kräver en kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen. Förutom viss undervisning ingår aktivt deltagande i Högre seminariet i pedagogik samt i den forskningsmiljö som närmast anknyter till avhandlingens inriktning.

Ämnets forskningsmiljöer


Läroplansteori och didaktik

Pedagogiska professioner och praktiker   

Research in Inclusion, Democracy and Equity 

Behörighet


Grundläggande behörighet för forskarutbildning har den som
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet


Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik är godkända kurser på 90 högskolepoäng eller motsvarande i pedagogik eller det som inom utbildningsvetenskap, förutom pedagogik, anges som specialinriktningar inom pedagogik, didaktik, lärande och pedagogiskt arbete, eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan ordning inom eller utom landet.

Övriga bedömningsgrunder


Den aktuella forskningsplanens relevans för rektorsprogrammets tre kunskapsområden: skoljuridik, skolans styrning och kvalitetsutveckling samt pedagogiskt ledarskap. Professionell erfarenhet från arbete inom förskola/skola är meriterande.

Dokumenterat goda kunskaper i det svenska och engelska språket i både tal och skrift är en förutsättning.

Inför antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet. Denna bedömning grundar sig främst på den sökandes vetenskapliga skicklighet så som den framgår av skriftliga arbeten och av den redovisning av forskningsplan för avhandlingsarbetet som skall bifogas ansökan.

Bedömnings- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i respektive ämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå se https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/

Anvisningar till forskningsplan (max 4 sidor)

Till ansökan ska en preliminär forskningsplan bifogas. Denna ska innehålla följande:
 • Rubrik (rubriken bör tydligt uttrycka vad ditt tänkta arbete ska handla om)
 • Abstrakt/Sammanfattning (kort sammanfattning av forskningsplanen, max 10 rader)
 • Problemområde (en kortfattad beskrivning av problemområdet, möjliga teoretiska perspektiv samt empiriska och teoretiska motiv till studien). Motiveringen ska ske i förhållande till pågående pedagogisk forskning vid Linnéuniversitetet och särskilt ansluta till någon av pedagogikämnets forskningsmiljöer.
 • Preciserade forskningsfrågor (presentera väl avgränsade frågeställningar för din studie)
 • Metod (beskriv med vilka metoder du tänker genomföra studien)
 • Etiska överväganden (beskriv de etiska överväganden som kan bli aktuella) 
Välkommen med din ansökan senast 12 februari 2023!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Lön enligt stege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat