arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i oorganiska nanomaterial från djupa eutektiska lösningsmedel

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Detta forskningsprojekt fokuserar på användningen av nya "gröna" lösningsmedel i oorganiska materialkemi.

Forskningen kommer att fokusera på upplösning av nya  eller kombinationer av oorganiska material och studier av lösningarnas kemiska och fysikaliska egenskaper. Sedan kommer dessa att användas för att göra nanopartiklar eller nanoporösa material. Studierna kommer att omfatta karakterisering av struktur över flera längdskalor från atomistisk till makroskopisk med användning av en rad ljus-, röntgen- och neutronspridningstekniker, kompletterade med andra tekniker såsom elektronmikroskopi, TGA, DSC, spektroskopiska studier och funktionell karakterisering. Samarbete med forskare inom andra ämnesområden inom kemi, fysik och kemiteknik är en viktig del av utbildningen på forskarnivå.

Arbetsuppgifter

Experimentellt arbete kommer att omfatta karakterisering av metalljonlösningar i djupa eutektiska lösningsmedel och syntes av nanopartiklar och / eller nanoporösa material i dessa lösningsmedel. Arbetet kommer också att kräva resor för att använda instrument vid neutron- och synkrotronröntgenspridningsanläggningar i Storbritannien och Europa.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Oorganisk kemi uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen i kemiteknik eller teknisk nanovetenskap.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara ut bildningen.

Övriga krav:


- Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Praktisk erfarenhet från forskningsarbete inom kemi, inklusive karakterisering av lösningar och/eller oorganiska material.
- Säker användare av programvara för dataanalys.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Praktisk erfarenhet av solvotermisk syntes eller andra metoder för syntes av nanopartiklar/nanoporösa material
- Praktisk erfarenhet av analysmetoder för metalljoner i lösning och/eller oorganiska material (t.ex. konduktivitet, FTIR, UV-Vis, EXAFS, XRD, NMR, TEM/SEM, gassorption eller andra relevanta metoder.)
- Praktisk erfarenhet av dataanalys med modellanpassning eller simuleringar
- Kunskaper om grön kemiideal och hållbarhetsaspekter är önskvärt.
- Rekommendationsbrev från relevanta personer/institutioner

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

- Motivationsbrev och syftesförklaring
- Curriculum vitae
- Referenser (minst två)
- Intyg som visar att antagningskraven uppfylls
- Intyg som visar att bedömningskriterierna uppfylls
- Svar på urvalsfrågorna.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 16 januari, eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till