arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.

Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Mittuniversitet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojekt; Omvårdnad – Trygg digitalt, som är följeforskning av Digital God Nära Vård – Pilot Indal/Liden.

Forskningsprojektet sker inom Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola. och avser att bidra till kunskap om god och nära vård, trygghet, delaktighet och hälsa vid vård och/eller omsorg med digitala lösningar i hemmet.

Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för omvårdnad och pedagogiskforskning inom följande områden;

- Personcentrerad vård
- Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
- Informatik och samverkan i team.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till praktiknära kunskapen om möjligheter för att bedriva vård och omsorg på distans för att öka medborgaren och närståendes trygghet genom följeforskning av Sundsvalls kommuns pilotprojekt Digital God Nära Vård – Pilot Indal/Liden. Institutionen för hälsovetenskaper söker nu en doktorand till detta projekt.

Arbetsuppgifter

Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för hälsovetenskaper i ämnet omvårdnad och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

Behörighet: 7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande erfarenhet av hemsjukvård.

Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning

Anställning

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt års studier på 80 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst.

Anställningen omfattar 100% inom Institutionen för Hälsovetenskaper som forskarstuderande. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För mer information

För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:marie.haggstrom@miun.se eller Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:malin. rising-holmstrom@miun.se

Ansökan

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.
- Examensarbete C och D.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-30.

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till