arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i musikpedagogik, inriktning kör, Musikhögskolan

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande.

Musikpedagogik är ett internationellt präglat forskningsområde.

Våra internationella kontakter är därför många och täta. Anknytningen till Lunds universitet innebär många fördelar, inte minst för forskningens möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten.

Musikhögskolan i Malmö erbjuder en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid skolan ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Vetenskapliga och konstnärliga perspektiv har en koppling till grundutbildningen, och forskningsämnet musikpedagogik har en empirinära inriktning.

Den aktuella utlysningen riktar sig mot körforskningsområdet. Körsång och körverksamhet engagerar mer än en halv miljon människor i Sverige i dag och är som kulturell praktik både traditionsbärande och nyskapande. Det svenska körlivet har historiska rötter i en monokultur med skolsång, folkrörelse och kyrka som grund. Idag är situationen mångfacetterad. Traditionella kollektiva sammanhang och intressegemenskaper upplöses gradvis medan andra, kanske mer tillfälliga, strukturer uppstår. Därför är kör som kulturellt fenomen, där det musikaliska och sociala möts, intressant att studera.

Arbetsuppgifter

Att inom ramen för anställningen bedriva forskarutbildningsstudier fram till doktorsexamen. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Uppgift till alla som ansöker samt utformning av ansökan
Ansökan ska vara inskickad senast 10 augusti 2020.

Intervjuer kommer att hållas vecka 42/43.

Introduktionsbrev: Beskriv kortfattat din ämnesbakgrund, och hur du genom forskarutbildningen kan bidra till det musikpedagogiska fältet (500-750 ord).

Kortfattad forskningsplan: Beskriv kortfattat vad ditt planerade forskningsprojekt kommer att handla om; forskningsproblem, frågeställningar/hypoteser, forskningsdesign, teori/litteratur och metod. (Max 1000 ord inklusive referenser).

Fördjupad forskningsplan: I samband med ansökan ska du dessutom lämna in en fördjupad forskningsplan (max 5000 ord, exklusive referenser). Denna utökade forskningsplan ska fördjupa den kortfattade forskningsplanen. Det innebär att den fördjupade forskningsplanen ska innehålla olika perspektiv på det tänkta forskningsprojektet. Fokus ska ligga på hur musiklärare arbetar med kör i grundskola samt körundervisning i högre musikutbildning. Avhandlingsprojektet kommer att skrivas fram som en sammanläggningsavhandling. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av det eller de fält som du vill bidra till genom sin doktorsavhandling, övergripande problemformulering/ar, preliminära forskningsfrågor, teoretisk bakgrund, metodologi och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet.

För behörighet och bedömningsgrunder se Musikhögskolans hemsida https://www.mhm.lu.se/

Ansökningsprocedur

Ansökan görs i Lunds universitets elektroniska rekryteringssystem, Varbi. Eventuell kompletterande dokumentation, i form av publikationer, skickas till Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, Box 8203, 200 41 Malmö. Diarienummer PA2020/1956 ska anges i samband med handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla

- CV
- Styrkt meritförteckning inklusive examensbevis (Ladok-utdrag eller motsvarande),
- Självständigt/a arbete/n (examensarbeten) på avancerad nivå,
- Artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
- Kontaktuppgift till 1–2 referenter,
- Introduktionsbrev (500–700 ord),
- Kortfattad forskningsplan (max 1000 ord inklusive referenser),
- Fördjupad forskningsplan (max 5000 ord exklusive referenser),
- Eventuellt andra dokument som du önskar åberopa för den aktuella anställningen.

Intervjuer kommer att ske i vecka 42/43.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-01-01 Visstidsanställning