arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Musikpedagogik, inom forskarskolan Agenda 2030

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Om forskarskolan

FN:s Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer.

För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor som finns angivna i Agenda 2030. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring hållbarhetsfrågor. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper, i detta fall musikpedagogik. Gemensamt för alla sökande är att ditt forskningsprojekt ska ha en tydlig koppling till Agenda 2030. Alla projektidéer välkomnas, men Agenda 2030:s holistiska/tvärvetenskapliga ansats bör vara en utgångspunkt snarare än fokus på enskilda hållbarhetsmål. Mer information om forskarskolan finns här:
https://www.sustainability.lu.se/agenda-2030-graduate-school

Uppgift till alla som ansöker samt utformning av ansökan
Ansökan ska vara inskickad senast söndag 1 september 2019.
Intervjuer kommer att hållas måndag och tisdag 30 september och 1 oktober 2019.
För ytterligare information se https://www.lu.se/vacancies

Introduktionsbrev: Beskriv kortfattat din ämnesbakgrund, och hur du genom forskarskolan kan bidra till nytänkande och gränsöverskridande forskning som kopplar till Agenda 2030 (500-750 ord).

Kortfattad forskningsplan: Beskriv kortfattat vad ditt planerade forskningsprojekt kommer att handla om; forskningsproblem, frågeställningar/hypoteser, forskningsdesign, teori/litteratur och metod. (Max 1000 ord inklusive referenser).

Fördjupad forskningsplan: I samband med ansökan ska du dessutom lämna in en fördjupad forskningsplan (max 5000 ord, exklusive referenser). Denna utökade forskningsplan ska fördjupa den kortfattade forskningsplanen, med inriktning mot musikpedagogik. Det innebär att den fördjupade forskningsplanen ska innehålla olika perspektiv på det tänkta forskningsprojektet, såsom hållbar utveckling, skola och utbildning i förändring. Fokus ska ligga på barn och ungas lärande i musikpedagogiska miljöer, med avseende på social hållbarhet och social innovation. Avhandlingsprojektet kommer att skrivas fram som en sammanläggningsavhandling. Redogörelsen ska innehålla problemformulering/ar, teoretisk bakgrund, metodologi och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet.

Till forskarskolan Agenda 2030 utlyses vid konstnärliga fakulteten en doktorandanställning i musikpedagogik.

Musikhögskolan i Malmö erbjuder en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid skolan ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Vetenskapliga och konstnärliga perspektiv har en koppling till grundutbildningen, och forskningsämnet musikpedagogik har en empirinära inriktning.

Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet.
Särskilt behörig att antas till forskarutbildning i musikpedagogik är den som har
- examen från högskoleutbildning/lärarutbildning i musik om minst 270 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, där kunskaper motsvarande minst 90 högskolepoäng i ämnet musikpedagogik ska ingå,
- utöver goda kunskaper i svenska språket, god förmåga att både förstå och skriva texter på engelska.

För att öppna möjlighet för de studerande, som inte genomgått reguljär musiklärarutbildning men väl musikerutbildning med lärarpåbyggnad om minst 120 högskolepoäng, kan enskild prövning göras.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Antagning av forskarstuderande sker enligt Lunds universitets antagningsordning för forskarutbildning 2017-06-16, dnr STYR 2017/409
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/antagningsordning-for-utbildning-forskarniva-2017-06-16.pdf

Ansökningsprocedur

Ansökan görs i Lunds universitets elektroniska rekryteringssystem, Varbi. Eventuell kompletterande dokumentation, i form av publikationer, skickas till Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, Box 8203, 200 41 Malmö. Diarienummer PA2019/2158 ska anges i samband med handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla

- CV
- styrkt meritförteckning inklusive examensbevis,
- självständigt/a arbete/n (examensarbeten) på avancerad nivå,
- kontaktuppgift till 1 - 2 referenter,
- introduktionsbrev (500 - 700 ord),
- kortfattad forskningsplan (max 1000 ord inklusive referenser),
- fördjupad forskningsplan (max 5000 ord exklusive referenser),
- eventuellt andra dokument som du önskar åberopa för den aktuella anställningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Eva Saether, professor i musikpedagogik

040-325484, eva.saether[at]mhm.lu.se