arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljöpsykologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Miljöpsykologi handlar om hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende själv påverkar miljön.

Ämnet behandlar både den fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem. Det kan röra sig om interiörer, stadsrum eller landskap. För närvarande bedrivs forskning om samspelet mellan människan och belysning, upplevelse av stadsmiljö och mobilitet, människans roll för energieffektivitet i byggnader, samt allmänhetens syn på viltförvaltning.

Arbetsuppgifter


Doktorandtjänsten är placerad inom två flervetenskapliga forskningsprojekt där det ena handlar om energianvändning i hemmiljö och det andra projektet är fokuserat på upplevelse av belysningsförhållanden i kontorsmiljö. Den gemensamma nämnaren i de två projekten är människors beteende i relation till energianvändning i inomhusmiljöer. Vårt beteende påverkar i hög grad energianvändningen i en byggnad och hur vi upplever miljön samt vilka tekniska lösningar som valts påverkar beteendet. Det är därför viktigt att öka kunskapen om dessa samband. Genom att använda miljöpsykologiska teorier och metoder finns förutsättningar för att utveckla den kunskapen.

Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekten som forskarutbildningskurser. Arbetet inom forskningsprojekten innefattar litteraturstudier, fältarbete, laboratoriearbete, analys och skrivande. Fältarbetet genomförs i samarbete med fastighetsägare och laboratoriestudierna genomförs i laboratorier vid Lunds tekniska högskola. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsplatsen är förlagd till Lunds Tekniska Högskola, men delar av fältarbetet genomförs på andra orter och tjänsten medför en del ytterligare resor till olika samarbetspartners.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet uppfyller den som har


- minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Grundläggande kunskaper i svenska

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Utbildning i miljöpsykologi är meriterande liksom erfarenhet av flervetenskapligt samarbete och datainsamling i fält och i laboratorium.
- Universitets-/högskoleutbildning i psykologi eller närliggande ämnen är meriterande.
- Även civilingenjörs-, arkitekt- eller landskapsarkitektexamen med omfattande erfarenhet av beteendevetenskap är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojekten matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning