arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap (2)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 90 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistisk, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film; journalistik, medier och kommunikation (JMK); samt mode. 

Projektbeskrivning

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett brett tvärvetenskapligt ämne för studiet av olika mediers innehåll, teknologiska förutsättningar och betydelse i samhället. Området ger en bred förståelse för mediernas betydelse lokalt, nationellt och internationellt, ur historiska och samtida perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att erhålla särskild behörighet (se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap) för tillträde till utbildningen på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

För särskild behörighet krävs även att den sökande behärskar svenska, danska, norska eller engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på något av dessa språk.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Grunden för urval bland sökande som kan antas till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Urvalet görs av en antagningskommitté. Det görs på basis av följande kriterier:
 • Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
 • Tidigare vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten; dvs i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet.
 • Forskningsplan. I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)
 • Tillgänglig handledarkompetens.
 • Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.
Lokal antagningsordning för utbildning på forskarnivå samt allmän studieplan för medie- och kommunikationsvetenskap: www.ims.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå. 

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av prefekt, professor Anja Hirdman, tfn 08-16 31 94, anja.hirdman@ims.su.se eller av av studierektor för forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap, professor Anna Roosvall, tfn. 08- 16 44 97, anna.roosvall@ims.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet%]
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid 100%