arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i markekologi - på daggmaskar, mikroorganismer och kolomsättning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Vi bedriver ledande forskning om marksystemet och är verksamma såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca 100 st anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik & jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning & vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta. Inom grundutbildningen medverkar institutionen inom ca 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten sker med hänsyn till nationella miljö- och klimatmål och med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är lokaliserade till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskningsprojekt/avhandlingsarbete
Även om daggmaskar är allmänt förekommande i europeiska skogar, saknar de norra delarna av Skandinavien fortfarande till stor del grävande daggmaskarter. Expansionen av sådana arter till nordliga skogar kan ha dramatiska effekter på dessa jordars förmåga att lagra kol. Förutom fysisk jordblandning kan daggmaskar ha kaskadeffekter på markmikroorganismer som kontrollerar nedbrytning och kvävetillgång. Syftet med detta projekt är att kvantifiera effekterna av grävande daggmaskar på markens omsättning av kol och kväve i nordliga skogar, och de mekanismer genom vilka daggmaskar påverkar markprocesserna. Vi kommer att använda kontrollerade mesokosmos experiment och identifiera nuvarande och historiska invasionsgradienter med hjälp av eDNA-analys av jordprov som har tagits över hela Sverige för att kvantifiera effekterna av daggmaskar på marksvampar och bakterier och C-sekvestrering. Detta projekt kommer att identifiera om klimatdriven utbredning av grävande daggmaskarter är ett hot för kollagring i nordliga skogsmarker.

Doktoranden förväntas utveckla sitt avhandlingsarbete inom detta projekt med stöd av huvudhandledare och en biträdande handledare. Dessutom kommer doktorande att utveckla sina akademiska färdigheter genom att följa doktorandkurser och vara involverad i undervisningen av studenter på grundnivå.

Innehållsbeskrivning:

Doktorandtjänsten är inriktad mot markekologi och biogeokemi i nordliga skogar inom VR-projektet: ”Invasiva daggmaskar i norra Skandinavien; effekter på markmikroorganismer och koldynamik". Tjänsten är placerad inom Markbiologigruppen vid Institutionen för mark och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Markbiologigruppen är en stark forskningsmiljö där molekylära analyser utgör en grund för att integrera teorier om hur mikroorganismer samspelar med växter och markens näringsnät för att reglera biologiska processer i mark samt ekosystemproduktion och kolinlagring.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha en MSc examen i markbiologi, ekologi, mikrobiologi, miljövetenskap eller motsvarande.

Meriterande är: Erfarenhet av att koppla marksystemets ekologi till biogeokemiska kretslopp, dokumenterad erfarenhet av molekylära analyser och bioinformatik, markzoologi, (experimentellt) fältarbete och erfarenhet av kvantitativa dataanalyser (t.ex. statistik, modellering).

Den sökande bör ha god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Vi värdesätter självständighet, kreativitet, initiativförmåga och god samarbetsförmåga.

Ansökan ska innehålla

 • Ansökningsbrev (max 2 sidor) som motiverar varför du är intresserad av tjänsten
 • CV (max 2 sidor)
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner som är relevanta för denna tjänst (t.ex. examenshandledare)
Utvärderingar kommer att baseras på ansökan, referenser och intervjuer.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:

2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-02-17.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat