arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i maringeologi

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2021-08-15.

Projektbeskrivning

Planktoniska foraminiferer är känsliga indikatorer på hur marina miljöer förändras. Variationer i deras biologi, skalkaraktär och bevaring i havsbottensediment gör att de kan användas för geologisk datering samtidigt som de utgör arkiv för studier av biologisk utveckling, oceanhistoria, geokemi i oceanerna och klimathistoria över geologiska tidsskalor.

Doktorandprojektet har två syften: Undersöka hur planktoniska foraminiferer utvecklas i Arktiska oceanens klimat under sen-neogen och kvartär tid när norra hemisfären utvecklade sitt växelspel mellan is- och mellanistider, samt förbättra hur planktoniska foraminiferer kan användas som arkiv över Arktis paleoklimatologiska historia.

Kandidaten förväntas delta i en eller två 6-8 veckor långa isbrytarexpeditioner till centrala Arktiska oceanen under sommarhalvåren under projektets första och andra år, samt resa till Cardiff åtminstone en gång.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Den akademiska områdesnämnden kan tillåta undantag från de allmänna behörighetskraven för en enskild sökande under särskilda omständigheter.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom geokemi innebär att den sökande på grundnivå måste ha godkända resultat på följande kurser: 
 • minst 90 hp i geovetenskap
 • minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi beroende på den valda ämnesinriktningen inom maringeologi
 • dessutom minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete i geovetenskap
Särskild behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

För vissa specialiseringar inom geologisk utbildning på forskarnivå kan studenter som har genomgått sin huvudnivåutbildning i relaterade vetenskapliga ämnen som fysik, kemi, matematik eller biologi också accepteras.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är den sökandes kunskaper och erfarenhet inom stratigrafi, sedimentologi, biologi/paleobiologi och en visad akademisk förmåga. Utöver detta även skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, samarbetsförmåga, kreativitet, initiativrikedom och självständighet.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om antagning inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Se fullständig annons.

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Obs! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb, under doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geolog

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat