arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i litteraturvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juli

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Karlstads universitet söker en doktorand i litteraturvetenskap.

Forskning inom ämnet bedrivs inom olika projekt och med stor spridning på olika litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska områden, knutna till den Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo, www.kau.se/kufo-kulturvetenskapliga-forskargruppen), den ämnesdidaktiska forskargruppen Research on Subject-specific Education (ROSE, www.kau.se/rose) samt Centrumbildningen språk- och litteraturdidaktik (CSL, www.kau.se/csl). Ämnet samarbetar också på olika sätt inom universitetet och med andra lärosäten genom gemensamma utlysningar av doktorandtjänster, forskarutbildningskurser, konferenser med mera.

Anställning


Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen.

Som doktorand i litteraturvetenskap bör du ha förmåga att arbeta självständigt, samt vara beredd att på olika sätt delta i ämnets inre arbete och kunna påta dig t.ex. administrations- och/eller undervisningsuppgifter. Du förväntas också bidra aktivt i såväl den litteraturvetenskapliga som forskningsmiljön på Institutionen för språk, litteratur och interkultur (ISLI).

Behörighet


Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen med litteraturvetenskap som huvudämne eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Kunskaper i andra språk är av värde.

Antagning


Antagning sker i forskarutbildningsämnet litteraturvetenskap. Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp.

Övrigt


Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Vi ser gärna att du tillträder anställningen så snart som möjligt.

Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva

Ansökan


Ansökan till doktorandanställning i litteraturvetenskap (REK2021/112) görs senast 2021-07-01 via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan.

Ansökan skall innehålla följande handlingar:


- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg och examensbevis etc.
- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv, sina erfarenheter av relevans för tjänsten och sina forskningsintressen.
- Förslag till forskningsplan (4–5 sidor).
- Kopior av uppsatser, examensarbeten och andra publikationer.
- Övriga handlingar som sökande önskar åberopa.
- Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Till ansökan bifogas de dokument som den sökande vill åberopa för att styrka behörighet samt underlag för meritvärdering. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. 

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas till:

Karlstads universitet

Registrator
651 88 KARLSTAD

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.

Lön

Månadslön enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Hösten 2021 Visstidsanställning