arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kvalitetsteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

Kvalitetsteknik handlar om principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling.

Vi bedriver forskning, undervisning och samverkan regionalt, nationellt och internationellt för att bidra till samhällsutveckling genom att stödja verksamhetsutveckling inom olika organisationer. Ämnet är branschoberoende och vi samverkar med såväl små, medelstora och stora organisationer, privata såväl som offentliga. Våra medarbetare har en bred arbetslivserfarenhet av verksamhetsutveckling med bakgrund inom teknik, ekonomi, Human Resources Management, kvalitetsutveckling, pedagogik och psykologi.

Vi utbildar framtidens ledare i vår magisterutbildning i Kvalitets- och ledarskapsutveckling. Utbildningen fokuserar på hållbar kundorienterad verksamhetsutveckling och innefattar ständiga förbättringar och processutveckling. Vi erbjuder flera fristående kurser och ger kurser i andra utbildningsprogram. Vi bedriver även forskarutbildning med doktorander knutna till olika organisationer såväl nationellt som internationellt. Forskningsområden för kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet innefattar hållbar verksamhetsutveckling med systemperspektiv som utgångspunkt. Särskilt fokus riktas mot

- Kvalitets- och ledarskapsutveckling
- Engagerat, styrkebaserat och värderingsbaserat ledarskap och ledning
- Värderingsbaserad organisationskultur
- Hälsofrämjande verksamhetsutveckling
- Kundvärde
- Kundfokuserad produkt- och processutveckling.

Arbetsuppgifter:

Egen forskarutbildning innefattande forskning (50 %) samt undervisning och administrativt arbete (50 %).

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i Kvalitetsteknik/Kvalitetsledning eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Andra kunskaper och förmågor som värderas vid bedömningen:
Personliga förmågor:

- Initiativtagande: Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
- Självgående: Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppsätt och driver sina processer vidare.
- Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar.

Sociala färdigheter:


- Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Pedagogisk insikt: Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.
- Muntlig kommunikation: Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar situationen.

Intellektuella färdigheter:


- Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
- Kreativ: Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
- Utvecklingsinriktad: Arbetar med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Förmåga att se vad som behöver förbättras.

Handläggning:

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning:

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Östersund.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av prefekt Fredrik Ståhl mailto:fredrik.stahl@miun.se, 010-142 84 64. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/kmt.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan:

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till