arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doctoral Studies in Human Geography

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

vid Kulturgeografiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-06-01.

Stockholms universitet är ett av Sveriges största universitet med ca 30 500 helårsstudenter och 5 700 anställda. Vi bedriver stark utbildning och forskning inom human- och naturvetenskaperna, med bred samverkan nationellt och internationellt. Stockholms universitet verkar för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling. Välkommen att söka till Stockholms universitet, ett universitet i huvudstaden som präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet.

Forskarutbildningsämne

Anställningen kommer att vara knuten till kulturgeografiska institutionen. Här bedrivs forskning i kulturgeografi och planering. Kulturgeografiska institutionen har fyra forskningsprofiler: Urbana Afrika, The Stockholm Urban and Regional Research Environment (SURE), Historisk geografi och landskapsstudier samt Befolkningsgeografi, migration och GIS. Information om nuvarande forskning inom de olika profilerna finns på: www.humangeo.su.se/forskning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det krävs också att man har läst minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller har annan relevant bakgrund för utbildningen. Handledningsspråk och seminariespråk är antingen svenska eller engelska. För särskild behörighet krävs därför mycket goda kunskaper i svenska eller engelska. I övrigt, se: Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Den viktigaste grunden för urvalet är vilka förutsättningar den sökande har för att uppnå utbildningens mål. Särskild vikt läggs vid (rangordnade kriterier):

- den vetenskapliga förmåga som den sökande visat i uppsatsarbeten från avancerad och grundläggande nivå, samt i den preliminära forskningsplanen
 • självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
 • problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
 • tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • kommunikations- och samarbetsförmåga
- den sökandes akademiska förkunskaper inom relevanta kunskapsområden

- den sökandes förmåga att bidra till och dra nytta av forskningsmiljön vid Kulturgeografiska institutionen.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå (totalt 240 högskolepoäng – 180 högskolepoäng för avhandlingen samt 60 högskolepoäng för kurser), men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen professor Dominic Power, dominic.power@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:En skiss som redogör för planerad forskning/forskningsinriktning. Den skall ange huvudsaklig inriktning, tänkbart avhandlingsämne, samt helst också en precisering av möjligt forskningsproblem, teori, metod och material. Denna skiss är inte bindande utan kan revideras under forskningsprocessens gång.
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat