arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i innovationsteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i innovationsteknik med fokus på effektiva produktutvecklingsprocesser

Ämnesbeskrivning
Företag måste kontinuerligt anpassa sin verksamhet för att hantera dynamiska marknader, tuffare konkurrens, framväxt av nya eller omvälvande teknologier, behov av mer kundanpassade lösningar, kortare utvecklingsledtider samt hänsynstagande till hållbarhetsaspekter.

Detta ställer krav på nya eller förändrade sätt att bedriva produktutvecklingsverksamheten. De inom industrin vanligt förekommande stage-gate-processerna kan därför ifrågasättas och det finns behov av att finna alternativa sätt att bedriva produktutvecklingsverksamheten för att konkurrenskraften ska behållas eller stärkas.

Denna doktorandtjänst fokuserar på hur produktutveckling kan bedrivas på ett effektivt sätt i industrin, givet de specifika förutsättningar som olika företag har. Produktutvecklingsprocessen inkluderar aktiveter från idégenerering till fullskalig produktion av produkter som är attraktiva för kunderna. Produktutvecklingsaktiviteterna måste ligga i linje med företagets strategi och resultera i produkter som kan produceras med hög kvalitet och till rätt kostnad. Det huvudsakliga inriktningen på forskningen handlar om hur produktutveckling ska organiseras, struktureras och bedrivas bl a med stöd av olika metoder och verktyg. Forskningen kommer att undersöka hur olika ansatser att bedriva produkutveckling kan tillämpas, som alternativ till eller kombinerade med stage-gate-processer. Forskningen syftar även till att öka förståelsen om när och varför olika alternativa ansatser till stage-gate-processer är relevanta.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete såsom relaterade forskningsprojekt och arbete i laboratoriet för additiv tillverkning (AM-labbet), dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Innovationsteknik uppfyller den som har:

- minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift.
- Analytisk förmåga.
- Praktisk erfarenhet av produktutvecklingsarbete.
- Kunskap om teorier om effektiv produktutveckling.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenheter från och kunskap om ramverk för framgångsrik produktutveckling
- Erfarenheter från och kunskap om modeller över produktutvecklings- och konstruktionsprocesser, t ex stage-gate-processer, lean produktutveckling, agil produktutveckling, Scaled Agile Framework (SAFe), dynamisk produktutveckling, Design Thinking, etc.
- Erfarenheter från och kunskap om projektledning.
- Intresse för pedagogik och undervisning.
- Förmåga att arbeta i grupper som kan vara tvärdisciplinära.
- Förmåga att skapa och bibehålla kontakter och nätverk inom akademin, industrin eller andra organisationer.
- Kunskaper i svenska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Visstidsanställning