arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Innovationsteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  21 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i Innovationsteknik – med inriktning på digitala lösningar, produktutveckling och cirkulära affärsmodeller

Innovationsteknik

Innovationsteknik är en avdelning vid Designvetenskaper på LTH.

Här forskar och undervisar vi om innovationsprocesser. Vi ser innovation som en iterativ process för att förstå, utveckla, implementera eller anpassa nya produkter och tjänster till marknaden. Detta täcker en bred och multidisciplinär domän, vilket också reflekteras i vår grupp av forskare som tittar på områden som: hälsa, förnybar energi, cloud computing, life science, informationsteknik, additiv tillverkning och handel.     

Bakgrund

Dagens miljö och klimatproblem är hårt kopplade till produkter, vilket också pekas ut i Agenda 2030 (UN SDG), under mål 12. Trots många mål om att bryta sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt, karaktäriseras dagens samhälle fortfarande av en linjär ekonomi, en ”slit och släng kultur”, vilken har lett till negativ påverkan på klimatet, ekosystem och människors hälsa. Ett alternativ till linjär ekonomi är en mer cirkulär ekonomi, en ekonomi där uttag av material- och energiresurserna minskas, och resurserna istället cirkuleras i ett tekniskt kretslopp, vilket in sin tur reducerar avfallsmängderna. En cirkulär ekonomi bygger på en smartare ekonomi, ökad nyttjandegrad av produkter och längre livslängder, där delande, återanvändning, reparation, återtillverkning och återvinning är centrala komponenter. Hållbara produkter är därför beroende av att affärsmodellen är hållbar, och cirkulära affärsmodeller pekats ut som en lovande lösning för en mer cirkulär ekonomi.

Projektbeskrivning

Under de senaste decennierna har vi sett en snabb utveckling digitalisering (utveckling av Internet of Things och Artificiell Intelligens (IoT och AI), och företag har utvecklat allt smartare och mer uppkopplade produkter, vilket i sin tur möjliggjort att stora mängder data från produkter har genererats och samlats in. Dessvärre används dessa data idag inte i större utsträckning för utveckling av mer hållbara produkter och cirkulära affärsmodeller, delvis pga legala aspekter men också brist på kompetens. Rätt använd skulle dessa data öppna möjligheterna att analysera och förstå produktlivscykeln på ett helt nytt sätt, och därmed stötta utvecklingen av mer hållbara produkter och cirkulär affärsmodeller. Till exempel skulle användardata kunna användas för att bättre förstå användningsmönster för att öka nyttjandegraden av produkten, och planering för uppgradering och underhåll och var den vill bli inlämnad och isärtagen när den når sitt slutliga liv. 

Detta doktorandprojekt syftar till att identifiera hur digitalisering som tex. Internet of Things (IoT), produktutveckling och cirkulära affärsmodeller kan kombineras för ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.  Projektet genomför inom ramen för den nationella forskaskolan Management och IT (MIT).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller  
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Innovationsteknik uppfyller den som har:

- Minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- Civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Goda kunskaper om affärsmodeller 
- Goda kunskaper om hållbar utveckling

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Kunskaper om digitalisering tex. Internet of Things och Artificiell Intelligens

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning